У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Педагогічна рада - рольова гра

Педагогічна рада - рольова гра

Тема: Особливості організації навчально-виховного процесу в сучас­ній школі.

Мета:

• залучити педагогічний колектив до широкого дискусійного обговорен­ня питань;

• виробити загальні підходи до організації навчально-виховного процесу в новому навчальному році;

• визначити відповідальних за конкретні ділянки роботи.

Форма проведення: рольова гра.

Час проведення: вересень.

Основні завдання творчих груп

І група — аналітики

Ø проводять аналіз наведеної в доповіді ін­формації, висновків, пропозицій;

Ø дають оцінку реальності, достовірності, по­слідовності, глибини та науковості наведених фактів;

Ø встановлюють наявність причинно-наслідкових зв'язків, що визначають результати роботи окремих учителів, груп учителів з пред­мета (у класі, класах, паралелі, загалом по шко­лі);

П група — опоненти

Ø знаходять протиріччя у доповіді;

Ø виступають з обґрунтованою критикою, піддають сумніву реальність запропонованих рішень (за терміном, обсягом, рівнем підготовки вчителів для виконання конкретних завдань, за наявністю матеріальної бази, рівнем підготовки учнів тощо);

ІІІ група — пропа­гандисти.

Ø виступають на захист проекту рішення;

Ø знаходять позитивні можливості для реалі­зації проекту рішення педради;

IV група — методи­сти

Ø пропонують можливі напрямки, зміст і форми організації методичної роботи з педкад­рами для реалізації поставлених завдань;

V група — експерти

Ø дають оцінку проекту рішення педради, ке­руючись показниками: науковість, актуальність, своєчасність, послідовність, доцільність.

План підготовки до педради

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

1. Провести аналіз роботи педколективу за минулий навчальний рік і підготувати доповідь.

за 2 тижні до дня проведення педради

адміністрація школи

2. Ознайомити педколектив із доповіддю.

за 10 днів до дня проведення педради

адміністрація школи

3. Організувати попереднє обго­ворення доповіді в методичних об'єднаннях (класних керівників, учителів-предметників).

за 10 днів

керівника МО

4. Створити творчі групи для ро­льової гри. Ознайомити кожну групу з метою і завданнями. Ор­ганізувати попереднє обговорен­ня в кожній групі (аналітики, опоненти, пропагандисти, мето­дисти, експерти).

за 10 днів

адміністрація

5. У методичному кабінеті школи організувати виставку "Особистісно-зорієнтоване навчання як не­обхідна умова створення позити­вного іміджу школи", "Сучасні наукові підходи до організації навчально-виховного процесу".

за тиждень до поча­тку педради

заступник директора з НВР та за­ступник ди­ректора 3 ви­ховної робо­ти

6. Підготувати для кожного вчи­теля і керівника матрицю ключо­вих результатів.

за З — 4 дні

адміністрація

7. Підготувати та обладнати при­міщення для проведення педра­ди.

за І день до прове­дення педради

заступник директора НВР

8. Підготувати проект рішення педради.

до початку педради

директор

Хід проведення педради

У приміщенні розташовані столи, за якими сидять представники твор­чих груп. На кожному столі — табличка: "Аналітики", "Пропагандисти", "Опоненти". "Методисти", "Експерти". Учителі та гості, які не е членами рольових груп, сидять у залі.

І. Організаційна частина (веде директор школи).

Присутні:

Порядок денний: "Особливості організації навчально-виховного про­цесу в школі на зламі двох тисячоліть".

Хід і форма проведення: рольова гра.

Регламент: доповідь 10—15хв., виступи 5—7 хв для довідок - до 2 хв. Запитання до доповідача — в письмовій формі, до виступаючих — в ус­ній.

Голосування.

(11—IV частини веде ведучий рольової гри.)

ІІ.Виступ директора школи. "Особистісно-зорієнтована організація навчально-виховного процесу в умовах формування нової школи в XXI сто­літті".

Ш. Обговорення доповіді та матеріалів педради (Програма розвитку школи. Концепція школи, річний план).

Можливі запитання до виступаючих від групи аналітиків, опонентів, пропагандистів, методистів і експертів, інших груп. Вільне обговорення.

IV.Заповнення матриць ключових результатів (керівниками школи і педагогами).

Робота комісій над проектом рішення,

V. Заключна частина (веде директор школи). Затвердження проекту рішення педради. Підсумки роботи педради.

Орієнтовний зразок рішення педагогічної ради

1. організувати обговорення основних напрямків розвитку сучасної школи серед учителів, учнів, батьків.

Заступник директор а з НВР, вересень - листопад.

2. Затвердити програму науково-педагогічного дослідження з форму­вання нової школи XXI століття.

Директор, жовтень

3. Провести експертизу інноваційних проектів у обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Директор, жовтень

4. Приступити до реалізації інноваційних проектів, призначивши від­повідальних за їх виконання:

— "Науково-методичні умови переведення методичної роботи вчителів

у науково-методичну і науково-дослідну".

Заст. директора з НВР, листопад.

— "Обдаровані діти".

Директор, листопад,

— "Програма "Здоров'я".

Листопад.

— "Навчально-методичний комплекс як необхідна умова забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в нових умовах".

Заст. директора з НВР, листопад.

5. Розробити, провести експертизу і реалізувати інноваційний проект "Трансформація нових педагогічних технологій в організаційно-адаптаційному періоді формування нової школи XXI століття".

Заст. директора з НВР, директор, квітень-вересень,

6. Кожному вчителеві, класному керівникові, керівнику МО, адмініст­ратору розробити матрицю ключових результатів виконання програми на основі поставлених завдань.

Заст. директора з НВР, до 1 жовтня.

7. Затвердити річний план роботи школи як комплекс заходів з виконання-загальних завдань розвитку школи.

Директор, вересень.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com