У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування ліберальних ідей у політологічній спадщині М.П. Драгоманова

Формування ліберальних ідей у політологічній спадщині М.П. Драгоманова

Зміст

Вступ .3

Розділ І. Політико – державні ідеї

1.1. Концепція державної влади .6

1.2. Проблема співвідношення державного управління і місцевого самоврядування .10

Розділ ІІ. М.П. Драгоманов як основоположник українського лібералізму

2.1. Ідеї політичної свободи, природного права і народного суверенітету 17

2.2. Політологічні характеристики роботи Драгоманова ,,Чудацькі думки про українську національну справу” .25

Висновки .31

Список використаних джерел 37

Вступ

Актуальність теми: проблема становлення ліберального світогляду є предметом досягнення багатьох науковців минулого і сучасності. Зокрема, проблема людської свободи, ефективного державного устрою є актуальною і в сучасній Україні. Зародження ліберальних ідей в українській політичній думці пов’язують з ім'ям М.П. Драгоманова.

Розгляд поглядів М.П. Драгоманова допомагають осягнути особливості державно – політичного устрою суспільства тому що мислитель дає ретельний аналіз форм державного правління та адміністративно – територіального устрою. Так увагу сучасних дослідників привертають ідеї Драгоманова щодо державного управління, співвідношення державного управління і місцевого самоврядування, проблеми насильства та приорітету загальнолюдських ціностей.

Об'єктом роботи постає ліберальна політична свідомістю.

Предметом- є ліберальні ідеї в політичній спадщині Драгоманова, процес їх формування і еволюції, державницька теорія і концепція політики вченого.

Мета праціпередбачає спробу позитивногополітичного аналізу суспільно важливих ідей із політичного доробку Драгоманова і на цій основі дослідження процесу становлення ліберальної теорії вченого з початково – первиної форми до зрілих постулатів і принципів якісно – нової доктрини українського лібералізму.

Практична діяльність Драгоманова невіддільна від його намагань дати співвітчизникам, сучасникам таку програму політичної праці, котра враховувала би досвід минулого,відповідала потребам сучасності та брала до уваги можливості майбутнього. Поставлена мета передбачає такі завдання :

1) з'ясування програмних накреслень драгоманівських політичних орієнтирів сфері аналізу політичних інституцій держави, політичної влади, державного управління;

2) визначення зміни творчих орієнтирів мислителя з врахуванням ними еволюції українського політичного руху, динаміки розвитку суспільства в аспекті співвідношення місцевого самоврядування і державного управління;

3) висвітлення розуміння вченим базових політичних категорій, як ,,політична свобода, природне право і народний суверенітет”;

4) розгляд державницької теорії мислителя у роботі ,,Чудацькі думки про українську національну справу”.

5) Прослідковування долі драгоманівських передбачень ,того, наскільки підтвердились його оцінки розвитку природних тенденцій сучасності стосовно майбутнього.

Задум роботи також передбачає аналіз політичних ідей Драгоманова в національному і європейському контексті. Робота є спробою відтворити процес формування та розвитку політичних ідей М.Драгоманова та його намагань практичного їх застосування і переосмислення Драгоманов наближався до утворення цілісної системи поглядів на державу і право, на суспільство та політичну діяльність.

Джерельна база роботи: включає як першоджерела роботи Драгоманова ,,Две русские народности”, ,,Чудацькі думки про українську національну справу”, ,,Вольний Союз – Вільна Спілка ”.

Монографії сучасних дослідників політичної діяльності вченого: Суспільно – історична спадщина М.П. Драгоманова і сьогодення / Тези Драгоманів -

ських читань, Круглашов А., ,,Драма інтелектуала: Політичні ідеї Михайла Драгоманова”. Аналітичні статті у публіцистичних виданнях: //Філософська і соціальна думка, // Сонячний промінь , а також використання словників: Філософський словник соціальних термінів, політологічний енциклопедичний словник.

Методи які були використані у ході дослідження

- історичний метод;

- метод аналізу першоджерел;

- метод отримання первісної інформації з документів;

- метод порівняння і співставлення Драгоманова із поглядами його сучасників.

- Інституційний метод розгляд у концепції вченого категорії влади, політики і держави як політичних інституцій.

Структура даного дослідження включає два розділи кожний з яких містить по два підрозділи, відповідно в роботі наявні вступ, висновки і список використаних джерел.

Розділ І. Політико – державні ідеї

1.1 Концепція державної влади

Найважливішим і водночас вразливим для критики місцем у системі політичних ідей М. Драгоманова є його погляди на державу, на її значення і функції.

Приступаючи до аналізу поглядів М. Драгоманова на держав­ність як на політичну структуру та систему владних інститутів вза­галі, відзначимо, що найбільшою методологічною складністю є вибір "точки зору", а точніше, часових і просторових, а також ідей­них координат, в системі яких можна оцінити його теоретичний доробок. Драгомановські погляди на державу відрізняються багатоплановістю, різноспрямованістю, очевидною зверненістю до проблем поточного моменту. А його манері викладу власних аргументів притаманна полемічна заангажованість і публіцистична гострота. Отже, його праці менш за все відповідають стилістичним нормам академічної відстороненості й емоційної нейтральності [21,374 - 375].

Насамперед, звернемо увагу на спроби Драгоманова дати виз­начення держави, оскільки вони відбивають розуміння ним сутності держави, її призначення, тих завдань, які вона покликана викону­вати. Він зазначав, що держава разом з її інституціями є "формами і органами, котрі виробляються в народному житті (по волі, по неволі, як трапиться) і змінюються з ним, і що без цих форм і орга­нів, тобто і без політики, не може жити ніякий народ, ніяка людсь­ка громада. Найменше можуть обійтись без політики ті, хто скрив­джені у теперішніх державах, хто хоче чогось іншого, нового . В XIX ст. ніякий громадський рух, в тому числі і національний, не обходиться без політики, без того, щоб примусити державні уряди перемінити чи установити які державні закони" , Певною мірою

змішуючи поняття "держава", "уряд", "політика", Драгоманов тим не менше правильно визначав історичний характер походження і розвитку держави й універсальність цієї форми організації, її уні­кальну роль у життєдіяльності великих соціальних спільнот, насам­перед, народів і націй [5,6].

Передовсім, увагу вченого привертали багатонаціональні держави, в яких проживали представники різних народів. З точки зору інтересів цих народів він намагався аналізувати проблеми цілості та дієздатності держави, визначати, що саме має безумовний пріо­ритет у політичному житті. Увагу привертає послідовний демокра­тизм драгомановських оцінок явищ державно-політичного життя: "Народ взагалі не існує для держав, а держави для народів, - наро­ди ж держав із різними національностями не існують для якихось темних державних інтересів одного або двох народів, а для самих себе, - і держава зобов'язана задовольняти інтереси усіх народів, а не тільки превілегійованих. Державна національність є такий же абсурд, як і державна церква ."[21, 376].

Заперечуючи життєздатність імперської форми державності як антидемократичної і антинаціональної водночас, Драгоманов вва­жав, що за основу формування стійкої політичної єдності, держав­ної ідентичності, забезпечення лояльності громадян в умовах бага­тонаціональної держави повинен бути взятим принцип "політичної нації".

Розглядаючи різні історичні типи державного устрою, Драго­манов підходив до їх аналізу з гуманістичної ретроспективи і схи­лявся до думки, що державний устрій тієї чи іншої країни був тим міцніший, чим менше він тримався на зовнішньому примусі та на­сильстві влади щодо суспільства, мешканців певної країни. Він на­голошував, що нові держави, щоби бути міцними та ефективними повинні бути насамперед союзом людей, добровільним об'єднан­ням громадян, свідомих своїх прав та обов'язків, зацікавлених в успішному розвитку конкретної держави. Прихильність Драгома­нова до такого типу державного об'єднання людей і бачення ним його переваг пояснює наступне твердження: "Чим більше держава стає вільним, а тому міцним союзом людей для досягнення розвит­ку духовного і матеріального, тим більше вона підходить до рів­ноправності мов і народностей, що в неї входять у суспільному житті.

[1] 2 3 4 5 6 7 8

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com