У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Мораль і політика

Мораль і політика

ПЛАН

Вступ

Політика і мораль — важливі складни­ки життя будь-якого людського суспільства. Політика, що прагне досягнення своїх цілей, не може обійтися без такого значного внутрішнього регулятора люд­ської поведінки, як мораль, і тому змушена апелювати до морального почуття мільйонів людей, використовуючи його в тій чи іншій мірі.

В такій ситуації можливі спроби під­корити собі мораль, перетворити її на служницю політики, надати їй форми, неспроможної забезпечити власний суве­ренітет.

Перетворюючись на служницю політики, виправдовуючи всі її не завжди сумісні з людяністю й порядністю хитро­сплетіння, мораль переживає ситуацію самовтрати, само-зникнення. Вона перестає бути мораллю у власному розу­мінні цього слова й примушена плентатися в охвісті політи­ки, погоджуючись на все нові й нові саморуйнівні для неї поступки.

В цьому випадку мораль втрачає свою самодо­статність, стаючи лише операційно-технічним психологіч­ним засобом утілення політичних цілей, які виступають як щось від початку вище, ніж мораль, диктують їй закони, підкоряють її собі.

Мораль, таким чином, постає тут не якоюсь самоцінністю, а лише суто технічним, підпорядкованим моментом по­літичної діяльності. Через це вона не може більше оберіга­ти індивіда й маси від дій аморальних. Питання про добро і зло вирішується віднині не в категоріях мо­ральної свідомості, а виключно в категоріях політичної до­цільності, стають її частковим моментом. Політична до­цільність передбачає: все, що сприяє досягненню політич­ної мети,— є благо, все, що цьому перешкоджає,— є зло. Політична мета починає виправдовувати політичні засоби.

Мораль цілком розчиняється в політиці й зникає як самостійний феномен суспільного життя, витруюючись про­пагандистським апаратом із свідомості людей. Моральні оцінки будь-якого явища скрізь замінюються оцінками по­літичними. Політика, торжествуючи свою перемогу над мораллю, вважає (й не без підстави), що остання є лише її частиною, причому підлеглою, яка не має права судити ціле.

Політизована мораль, як свідчить досвід історії, незмінно призводить до аморальної політики, що ґрунтується на духовній залежності та аморальності широких мас лю­дей, котрі добровільно або з примусу поміняли моральні норми на політичні настановлення поточного моменту.

1. Питання можливості співвідношення політики та моралі

Питання про пріоритет політики чи моралі розв'язува­лося протягом усієї історії людства і, як правило, на ко­ристь політики. З міцністю передсуду закріпилося уявлен­ня про те, що до політики мало застосовні моральні критерії, а політик, котрий керується моральними нормами, наперед прирікає себе на невдачу. В цьому положенні є певний елемент істини. Справді, в ході досягнення по­ставленої мети політик, котрий не гребує будь-якими по­рушеннями норм моралі, абсолютно вільний внутрішньо у виборі засобів, що забезпечують найкоротший шлях до мети, й, можливо, легко досягне її, на відміну від свого моральнішого конкурента, обплутаного, з точки зору прин­ципового «амораліста» від політики, всілякими «хибними» догмами добра та людяності.

В той же час мета, досягнута засобами ганебними й огидними, переживає процес внутрішнього морального пе­реродження, навіть якщо початкове й була справедливою. Вона немовби несе в собі погану спадковість засобів, пере­творюючись із безпосереднього ідеалу добра на його аб­страктний знак, мертвий фетиш, що вимагає нових і нових жертв.

Стаючи служницею політики, мораль чинить акт історичного самогубства, і якщо ще й залишається в змісті політики, то тільки на правах своєрідних правил внутріш­нього розпорядку у внутрішньогрупових стосунках між «своїми», правил, які виступають скоріше умовними й по­стійно порушуваними регуляторами й орієнтирами «внут­рішньовидової» боротьби.

Ці жалюгідні рештки моралі вирізняються завидною гнучкістю, що доходить до абсолютної аморальності. Вини­кає чиста етика обставин і ситуацій, що цілком зливається з доцільністю й животіє лише як слабке психологічне ви­правдання. При цьому мораль до решти втрачає скільки-небудь вирішальну роль у регулюванні поведінки особисто­стей, соціальних груп, класів, суспільства в цілому.

Мораль не може бути засобом досягнення будь-яких політичних цілей, навпаки, саме політика має бути засобом досягнення ідеалів моралі як мети. В гуманному й демократичному суспільстві не політика диктує умови моралі, а саме мораль визначає цілі, методи й характер політики. Так створюються умови для порятунку людства від ката­строф ядерного віку, досягнення громадянського миру, зняття запеклості ідейної боротьби в суспільстві. Амораль­на ж політика неминуче виховує аморальні маси, формує аморальні стосунки серед людей, відтворює найгірші люд­ські риси.

2. Мораль і політика як соціальні регулятори

суспільного життя

Мораль і політика відносять до найбільш ранніх соціальних регуляторів суспільного життя. Зближує їх те, що і та і інша відносяться до сфери соціального вибору, тому достатньо рухомі та мінливі. Їх зміст зумовлений впливом багатьох факторів, починаючи від історичних і соціокультурних і закінчуючи суб’єктивими уявленнями і випадками.

Мораль і політика – це нормативні регулятори життєдіяльності індивідів. Впорядкування поведінки людей здійснюється за допомогою моральних і політико-правових норм (загальних правил, еталонів, взірців поведінки), які є загальнообов’язковими для всіх людей. Однак моральні та політичні норми розрізняються способом формування і засобами реалізації.

Низька мораль «низів», розбещеність народу амораль­ною політикою неминуче породжують серйозні перепони на шляху найсміливіших реформаторських планів «верхів», оскільки будь-які плани керівників виконуються мільйона­ми простих людей, котрі володіють певним рівнем моралі (совістю, почуттям обов'язку, порядністю і т. д.). Наша країна, прокламуючи сьогодні ідеали гуманізму й демокра­тії, не може розраховувати на ефективність своєї екологіч­ної, соціальної й правової політики без багаторічної, важ­кої, але життєво необхідної роботи задля виховання всіх громадян і прищеплення їм елементарної чесності, совіс­ності й порядності.

Без постійного культивування поваги до людської осо­бистості та її прав, співчутливості до нещасних, самотніх та убогих, сорому за власні непорядні вчинки, здатності до розумного самообмеження, самокритичного погляду на власну персону неможливо створити цивілізоване суспіль­ство. Тільки моральне оновлення поряд із фундаментальни­ми економічними й політичними реформами спроможне забезпечити нашій країні пристойне місце в світовому спів­товаристві, порятувати далекосяжні плани реконструкції країни від ударів об рифи дрімучого егоїзму, підлоти, без­совісності, недбальства, лінощів, апатії, озлоблення й підо­зріливості.

Труднощі, які переживає країна, все ж не перетворюють людську особистість на просту функцію суспільних обста­вин, маріонетку процесів, що відбуваються в суспільстві. Ці процеси за всієї їхньої драматичності не скасовують свободу людської особистості, не позбавляють її можли­вості вибору. Моральна активність особистості — це насам­перед свобода вибирати: ту чи іншу життєву позицію, ту чи іншу систему моральних цінностей, ті чи інші ідеали.

Водночас вільний вибір передбачає й відповідальність людини за всі можливі соціальне значущі наслідки такого вибору. Не кожна особистість здатна взяти на себе таку відповідальність. Іноді людина навіть зрікається свободи, розраховуючи заразом позбутися й відповідальності. Ви­никає явище своєрідної «втечі від свободи», коли індивід прагне обминути саму ситуацію морального вибору, нама­гаючись перекласти цей тягар на іншого.

Виносячи каральний присуд «застарілим» моральним нормам, вони виносили жорстокий присуд і самим собі. Процес гуманізації нашого суспільства немислимий без пріоритету моралі, законності й правопорядку, які не мо­жуть бути принесені в офіру ніяким кон'юнктурним, полі­тичним та ідеологічним міркуванням.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com