У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Coціально-психологічні гальма на шляху політико-ідеологічного самовизначення молоді: аналіз причин

Coціально-психологічні гальма на шляху політико-ідеологічного самовизначення молоді: аналіз причин

Процес становлення і структурування політико-ідеологічного простору держави ставить перед громадянами ряд запитань, які стосуються визначення свого ставлення до тих ідеологічних цінностей, які презентуються суб’єктами політичного процесу, формування стійких політичних і ідеологічних пріоритетів, уявлень про відповідні цілі в сфері політичних відносин, засобів досягнення цих цілей. Вибір молоді є невипадковим, так на думку В.О. Васютинського “молодь вже незабаром визначатиме основні вектори розвитку українського суспільства”, знаходиться у тому “специфічному віці, коли в основному сформувалися особистісні структури, що забезпечують більш-менш повноцінне входження молодої особи у світ “справжнього”, дорослого життя” [1, 164]. Актуальність дослідження даної проблематики викликаний ще й тим, що згідно з дослідженням проведеним Міжнародною фундацією Виборчих Систем у вересні 2001 року дві третини громадян залишаються невпевненими чи матимуть вплив на політичну систему їх країни [5, 14-18]. Які причини того, що молодь уникає вибору політичної ідеології, вибору своєї позиції в системі суспільних відносин, свого місця серед соціального загалу з врахуванням власного волевиявлення на основі політичних цінностей, ідеалів, переконань, і апелює до їх когнітивної складності відкладаючи вибір на невизначений термін? Таким чином, метою даної статті буде (у першому наближені) аналіз причин утруднення політико-ідеологічного самовизначення молодої когорти громадян.

Дослідження соціального самовизначення (окремим випадком якого є політико-ідеологічне) індивіда стає особливо актуальним в трансформаційні періоди, котрі, з однієї сторони пов’язані з розпадом соціальних зв’язків і сформованого образу світу, коли інтериорізовані ціннісні орієнтації і ідеали не вписуються в нові суспільні, культурні й соціальні відносини, з іншої - вимагають переглянути, змінивши ціннісне наповнення особистісної диспозиційної структури налаштувавшись на нові культурно-історичні умови. Г.М.Андрєєвою було виділено основні процеси властиві масовій свідомості, на які ситуація нестабільності та невизначеність суттєво впливає, і які вимагають соціально-психологічного аналізу. До таких явищ масової свідомості відноситься: глобальна ломка соціальних стереоти­пів, зміна базових цінностей, криза ідентичності [цит. за 3, 48], спостерігається утруднення соціального самовизначення. Інші дослідники соціального самовизначення В.Хесле та Г.Ґарфінкель до вищевказаних додали ще розпад колективної пам’яті (суспільної свідомості), втрату віри у майбутнє, невідповідність між уявленнями про себе, власну культуру, сприймання своєї культури іншими, почуття меншовартості, втрата базових цінностей [8, 121; 10, 55]. Але такий стан кризи триває недовго, позаяк людина намагається відновити нехай не таке як було, але все ж відносно упорядковане цілісне сприймання світу. Індивід шукає нові культурні, ідеологічні моделі, які б упорядкували його сприйняття світу, адже сукупна свідомість суспільства, не може існувати поза ідео­логічною заангажованістю. Саме ідеологію Е.Еріксон вважав соціальним інститутом, що відповідає за особистісну і колективну ідентичність [9, 145].

Індивіди за будь-яких умов розміщаються в пев­ному політико-ідеологічному просторі – ідеосфері, що імпліцитно чи явно є присутня в ментальному полі особистості. Що мається на увазі, коли ми говоримо “ідеологічне сприйняття світу”? Це рівень не лише знань про світ, про те, яким він має бути, а й неусвідомленого – тобто наміри, вірування, умонастрої людей та фантазми, що структурують дійсність, конкретні реальні сус­пі­льні відносини.

Суспільна свідомість громадян після проголошення незалежності була поставлена в умови, коли від чітко уніфікованої політичної ідентичності (так звана обумовлена монологічна ідеологічна визначеність, яка формувалася через засвоєння ідеї, цінності та стилю мислення, що нав’язувались усвідомленими та неусвідомленими настановами) змушена була вибирати серед чисельної кількості потенційних виборів розвитку соціально-політичного устрою.

Розпад уніфікованої культури з руйнацією або ж різкою зміною змістової характеристики основних соціалізуючих інститутів викликав не лише, на думку Л.Г.Іоніна, втрату соціальної ідентичності окремого індивіду, що набув загрозливих масштабів на рівні суспільства, а й позитивні зміни, суть яких зводилась до можливості публічного представлення, розгортання тих альтернативних латентних (культурні моделі на кшталт “шістдесятників”, “політичних в’язнів - інтелігентів”, “западенців-оунівців”) та “завезених із-за кордону” світоглядних моделей, що давали б змогу визначитися в політико-ідеологічному середовищі [2, 4].

Розглядаючи самовизначення в соціально-політичному просторі, нас більше цікавить саме соціальна (політико-ідеологічна) ідентичність, як один із етапів на шляху політико-ідеологічного самовизначення індивіду. Під політико-ідеологічною ідентичністю можна, на нашу думку, розуміти ототожнення індивіду з тим чи іншим соціальним загалом, носіями тої чи тої системи цінностей, орієнтацій, політичної поведінки, яка відображає, як індивід сприймає, характеризує і відчуває самого себе як своєрідного об’єкта (агента), носія суспільних відносин…вона проявляється опосередковано і служить джерелом мотивації. Таким чином, політико-ідеологічна ідентичність передбачає активне діяльнісне ставлення особистості до подій соціально-політичного життя суспільства.

Аналізуючи процес трансформації принципів та суті соціальної ідентичності в пострадянському просторі Н.М. Лебедєвою було виділено 5 векторів цього процесу – від стабільності до нестійкості, дифузності; від уніфікованості до розмаїття виборів; від глобальності до артикульованості; від потреби в самоповазі до пошуку смислу; від оцінкової полярності до антиномічної єдності [3, 49]. Нам видається цікавим використання виділених автором векторів трансформації соціальної ідентичності, але в ключі аналізу саме політико-ідеологічної ідентичності. Їх можна ще назвати певними гальмами, які утруднюють перебіг процесу самовизначення в політико-ідеологічному просторі.

Перший вектор стосується зміни процесу ідентифікації від стабільності до нестійкості, дифузності, невизначеності. Політична свідомість україн­ських громадян, як і громадян постсоціалістичного загалу, змушена була пристосовуватися до умов, “коли на більшість питань немає готових, усві­домлених стійких особистісних та соціально-схвалюваних відповідей, но­рмативів та думок" [4, 77]. Адже в уніфікованій державі існувала чітка визначеність та монологічність політико-ідеологічної сфери, що пронизувала всю структуру соціалізації, проходила як базова через всі її агенти: від дитячих пісеньок про щасливе майбутнє з рідною єдиною партією до інтеграції з нею ж через ініціацію; ця уніфікована ідеологія була радше культурним феноменом, аніж політико-ідеологічним. Отже, інтеріоризовані цінності комуністичної ідеології, проартикульовані основними соціалізуючими суб’єктами соціальної структури впливали на світогляд когорти молодих людей, які впліталися в це ідеологічне мереживо в процесі ціннісної трансляції між поколіннями, формуючи біографію, визначаючи їх майбутнє. Не було потреби розвиватися інтересу до політичного життя суспільства у масовій свідомості, підкріплюючи його політичною компетентністю та відповідальністю. Процес соціальної ідентифікації більшості тодішньої молоді перебував в стадії “обумовленості” (згідно з означеним Д.Марсіа статусом ідентичності), коли політичні настанови передавалися від старшої вікової когорти молодшій, що сприймала їх без відповідної аналізу, соціальної рефлексії. Політична структура суспільства сприймалась як даність, впливати на яку своїми рішеннями чи діями не було змоги, та й відповідно нужди. А процес зміни політичного устрою сприяв ломці стереотипів, соціальних уявлень, поставив перед сучасними молоддю проблеми соціальної рефлексії суспільно-політичної дійсності, яка передбачає мобілізацію здатностей людського мислення до абстрагування, до формування знання далекого від конкретного міжособистісного досвіду.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com