У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Словник політологічних термінів

Словник політологічних термінів

1. Політика – це сфера діяльності людей, пов’язана із взаємовідносинами між класами, соціальними групами і націями, ядром якого є утримання і використання державної влади і повноважень.

2. Політична влада – всяка організаційна воля однієї групи людей відносно іншої, яка здійснює підкорення в ім’я загальних цілей.

3. Політична сфера – галузь суспільного життя, яка охоплює політичні відносини даного суспільства, діяльність її суб’єктів. ЇЇ утворюють взаємовідносини великих соціальних груп верств. Націй і держав, громадсько – політичних організацій, рухів і сил з приводу вирішення різних політичних проблем як у середині країни, так і за її межами.

4. Політологія – це наука про політику, про закономірності і випадковості розвитку політичного процесу, про функціонування політичної системи і влади, про сутність форми, методи діяльності суб’єктів політики та проблеми міжнародних відносин.

5. Об’єкт політології – політична сфера суспільного життя, основний зміст якої складають політико – владні відносини як відносини з приводу влади в суспільстві.

6. Предмет політології – це розмежування політології та інших наук, які вивчають політичну сферу суспільного життя, передбачає виокремлення предмета політології.

7. Політичні відносини – відносини між суб’єктами політики у процесі здобуття та утримання політичної влади, реалізації інтересів у сфері політики.

8. Політична діяльність – це невід’ємна складова загальної людської діяльності, яка полягає в сукупності дій окремих індивідів і соціумів, спрямованих на реалізацію їхніх політичних інтересів, насамперед завоювання, утримання та використання влади.

9. Суб’єкт політики – це способи і соціуми, а також створені ними умови і організації, які беруть активну свідому участь у політичному процесі.

10. Об’єкт політики – це всі явища політичного та суспільного життя, на які спрямована діяльність суб’єктів політики. Ними можуть бути елементи політичної, правової і культурно – духовної підсистеми суспільства, а також соціуми і окремі особи.

11. Предмет політики – предметом політичної науки є влада і держава.

12. Політична думка – активна, цілеспрямована, узагальнююча ідеальна діяльність у формі різноманітних понять, категорій, теорій, доктрин з метою пізнання політичних зв’язків і відносин, форм і функцій власне політики і влади, політичних процесів та інститутів, політичної ідеології і культури, політичної стратегії і тактики, інших політичних явищ і цінностей, творення нових політичних ідей, прогнозування і моделювання політичного майбутнього.

13. Еволюціонізм – процес поступових змін політичної сфери суспільства, змістом яких є її ускладнення, диференціації підвищення рівня організації.

14. Реформізм – напрям у буржуазному рівні буржуазної ідеології, що обґрунтовує можливість за допомогою реформ добиватися послаблення і усунення при капіталізмі антагоністичних суперечностей, перетворення капіталізму на суспільство, соціальної справедливості «рівних можливостей», «загального добробуту».

15. Конституціоналізм – (доктринальне поняття) – теорія і практика обмеження і всевладдя держави з допомогою права, основні норми якого відображено в конституції.

16. Лібералізм – політична та ідеологічна течія, що об’єднує прихильників парламентського ладу, вільного підприємництва і демократичних свобод.

17. Консерватизм – політична ідеологія і практика суспільно – політичного життя, що орієнтується на збереження і отримання існуючих форм соціальної структури, традиційних цінностей і морально – правових засад.

18. Соціалізм - учення про суспільний устрій, для якого характерний підхід до розв'язання всіх соціальних проблем з погляду суспільства як єдиного цілого. Основні тлумачення: 1) марксистське - перша фаза комуністичної формації; суспільство, засноване на загальній власності та засоби виробництва; 2) соціал-демократичне - процес реалізації ідеалів свободи, справедливості, солідарності та інших цінностей; розуміється як вічне завдання.

19. Націоналізм - 1) світогляд і система політичних поглядів, яка проголошує пріоритет національних цінностей щодо усіх інших; 2) один з основних принципів державного устрою, коли нація розуміється як одержавлений етнос.

20. Макіавеллізм – спосіб політичної діяльності, який не обтяжений моральними та етичними нормами, припускає використання брехні, віроломства, жорстокості, будь – яких інших засобів заради досягнення поставленої мети тощо.

21. Теологія – система уявлень про Бога (реліг. онтологія), «символ віри» (ідеологія, висловлена в догматах), моральні основи життя (конфесійна етика) практичні аспекти діяльності віруючих і духівництва (культ).

22. Державний суверенітет – незалежність і самостійність держави, що полягає у її праві на власний розсуд вирішувати свої внутрішні і зовнішні справи, без втручання будь – якої іншої держави.

23. Народний суверенітет – незалежне від будь – яких сил, обставин та осіб верховенства влади (суверенітет держави, народу, нації, особи), який заснований на визнанні всього повноправного населення тієї чи іншої країни джерелом політичної влади.

24. Громадське суспільство - сфера політичних відносин у суспільстві (економічних, духовних, релігійних, приватних, сімейних та ін.) галузь самовияву інтересів і волі вільних індивідів. У демократичних системах громадянське суспільство зумовлює і визначає сферу діяльності держави та її органів.

25. Правова держава - форма організації державної влади, за якої верховенство в усіх сферах життя належить закону. В.П.д. всі державні органи й громадяни однаковою мірою відповідальні перед законом; реалізуються всі права людини; здійснюється розподіл влади на (законодавчу, виконавчу, судову).

26. Теорія еліт – сукупність соціально – політичних концепцій, які стверджують, що необхідними складовими будь – якої соціальної структури є найвище привілейовані верстви, правляча меншість, що панує над іншим населенням.

28. Біхевіоризм – психологічний напрям у політології, що орієнтується на вивченні проблем політики і політичних відносин крізь кризму поведінку особи і груп, як сукупності різноманітних реалій на вплив оточуючого середовища.

29. Легітимність – здатність того чи іншого політичного режиму досягти суспільного визнання та виправдання обраного політичного курсу, прийнятих ним політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади.

30. Український націоналізм - 1) світогляд і система політичних поглядів, яка проголошує пріоритет національних цінностей щодо усіх інших; 2) один з основних принципів державного устрою, коли нація розуміється як одержавлений етнос.

31. Український лібералізм - політична та ідеологічна течія, що об’єднує прихильників парламентського ладу, вільного підприємництва і демократичних свобод.

32. Самостійна держава – форма організації суспільства носій політичної влади, сукупність взаємопов’язаних установ і організацій, які здійснюють управляння суспільством відділені народом.

33. Політичне життя – загальна систематизуючи політична категорія, частина суспільно життя, пов’язаного з політичною владою й реалізацією соціальних інтересів, змістом якої є свідома і цілеспрямована політична діяльність людей.

35 Методи в політиці – характеризують способи впливу її засобів. До них відносяться, перш за все, насильницькі і ненасильницькі методи, примус і переконання.

36. Засоби в політиці – являють собою інструменти практичного здійснення цілей.

38. Політичний процес – форма політичного функціонування політичної системи суспільства, яка еволюціонує в просторі і в часі. Політичний процес є одним із суспільних процесів і являє собою сукупність дій суб’єктів політики щодо реалізації своїх специфічних функцій у сфері влади і в кінцевому підсумку забезпечує розвиток або занепад політичної системи.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com