У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Сталінізм, як політична категорія

Сталінізм, як політична категорія

П л а н :

1. Вступ.

2. Поняття бюрократії та бюрократизму.

3. Сталінізм, як основна передумова бюрократизації суспільства за радянських часів.

4. Основні етапи бюрократизації соціалістичної системи.

У сучасному соціально-політичному житті проблеми бюрок­ратії та бюрократизму належать до явищ, котрі є постійними темами наукових досліджень. Вони перебувають у центрі ува­ги громадської думки, критичний запал якої як на Заході, так і на Сході спрямований на подолання негативних наслідків бюрократизації суспільства.

Важкий прес бюрократизації завдав великого лиха й українсь­кому суспільству. За соціалістичної доби бюрократизм і його носій бюрократія міцно тримали у своїх обіймах творчий потен­ціал народу, призвівши його до повного зубожіння і знесиленій. Тому природно постають питання: в чому причина існування й дивовижної стійкості бюрократизму та бюрократії як соціальних явищ? Чому саме в нашій країні ці явища набули такого всеохоплюючого значення? І нарешті: чи можливо вести боротьбу з ними, які їх перспективи в майбутньому? Розглядові цих пи­тань і присвячено даний розділ, який до певної міри має спри­яти виробленню навичок самостійного осмислення актуальних проблем розбудови незалежної Української держави.

Термін "бюрократія" французького походження й за змістом означає "панування канцелярії" (від франц. Bureau— бюро, канцелярія та гр. kratos— сила, влада, панування). Загальна суть цього поняття полягає у фіксації факту відокремлення виконавчих органів (канцеля­рії) деякої організації від потреб цієї організації. Відбувається своєрідне сальто-мортале: орган, що підпорядкований органі­зації, суспільству, перетворюється на орган, що підкорює тих, чию волю він повинен виконувати. Слуга стає паном.

Треба звернути увагу на те, що існує певна різниця в понят­тях "бюрократія" й "бюрократизм". Перше характеризує но­сія бюрократизму, тих, хто втілює владу "канцелярії". Друге має ширший ужиток. Ним позначають і систему управління державою та іншими організаціями, що будуються на пану­ванні "канцелярії", й процеси владних відносин, яким прита­манні формалізм, казенщина й т. п.

Поява перших бюрократичних структур у суспільстві пов'я­зана з виникненням професійної управлінської діяльності. Остання, в свою чергу, зумовлена процесом поділу праці, ві­докремленням розумової праці від праці фізичної. Закономір­но, що саме держава стала тим осередком, який дав світові перші прояви бюрократизму.

Чиновництво є суспільним прошарком, котрий породжував у минулому і породжує сьогодні найбільші загони бюрократів. Цікаво, що й у науці, й у буденному вжитку слово "бюрок­рат" дуже часто ототожнюють зі словом "чиновник". І це не випадково, бо через чиновництво держава втілювала суспіль­не значущі інтереси: облік і збір податків, організацію загаль­них робіт, охорону громадського порядку й т. п. Однак у той же час чиновники захищали й свої приватні інтереси, які в кінцевому підсумку починали суперечити інтересам держав­ного управління. Прагнення до збагачення за рахунок казни, втрата ефективності управління закономірно вели до втрати могутності держави.

З того, що було сказано, не слід робити висновок, нібито державне управління є тотожним бюрократизму. Треба мати на увазі, що бюрократизм виникає в будь-якій сфері свідомо­го регулювання людських взаємин. Феномен бюрократизму подібно до шкідливих мікробів органічно притаманний про­цесам управління й тому належить передусім знати ті умови, які сприяють розвиткові загальної соціальної хвороби — бю­рократичному переродженню всього суспільства.

Спробуємо розглянути бюрократизм і бюрократію з різних точок зору, щоб дістати повне, об'ємне уявлення про ці фе­номени. Оскільки вони пов'язані з управлінською діяльністю, то й почнемо наш аналіз із позицій управлінсько-організацій­ного аспекту.

Багатовікова історія бюрократизму свідчить, що він є не ви­падковим епізодом у суспільній практиці. Його невмирущість зумовлена вже самим характером управлінської діяльності, тим, що управління — це специфічна професійна галузь занять, яка вимагає певних знань, навичок, здібностей. Ця обставина набу­ває чимраз більшого значення в міру ускладнення об'єктів уп­равління, всього суспільного життя, самої людини — головного суб'єкта й об'єкта управління. Мабуть, у цьому професіо­налізмі й криються витоки переродження управлінця на бюро­крата.

Слід взяти до уваги, що в західних політичних і соціологіч­них наукових розробках є цілий напрям досліджень, заснов­ником якого був Макс Вебер. Він розглядав бюрократію як елемент раціонального типу державного устрою, вважав, що "бюрократія є технічно найефективнішою формою пануван­ня, яка знайшла своє адекватне втілення в умовах капіталіс­тичного суспільства".

З точки зору раціональної форми управління, бюрократична діяльність характеризується такими рисами:

1) твердо встановлена й неухильно дотримувана система вертикальних зв'язків (службова ієрархія);

2) відрегульований, заснований на спеціалізації розподіл праці;

3) система правил і директив, що чітко встановлює права та обов'язки працівників (членів) і організації;

4) система чітко й точно визначених методів і прийомів при виконанні завдань.

На перший погляд здається, що раціональний підхід до бю­рократизму й бюрократії є найбільш слушним, бо дає змогу встановити певні організаційні межі для стримування нега­тивних наслідків процесів управління. Залишається тільки ра­ціонально регламентувати управлінську діяльність, і бюрок­ратизм буде приборканий. Але цікаво, що управлінсько-організаційний аналіз привів прибічників "раціоналізації" до висновку, що вироджування бюрократії (тобто праця апарату управління на себе) в принципі може стати неминучим. Цей висновок був сформульований у так званому організаційно­му імперативі, зміст якого полягає в тому, що кожна органі­зація повинна спочатку задовольняти власні потреби, перш ніж почне задовольняти потреби, для задоволення яких вона створена.

Організаційний імператив не виключає й такої ситуації, ко­ли певна організація (управлінська структура) займатиметься тільки своїми особистими потребами. В тій чи іншій формі подібна ситуація була особливо характерною для багатьох ін­ституцій суспільства "розвинутого соціалізму" й, насамперед, для керівної сили цього суспільства — КПРС.

Загальні уявлення про бюрократію та бюрократизм не дають можливості зрозуміти сповна суть тих проблем, які стоять нині перед українським суспільством. Загальний аналіз треба до­повнити розкриттям особливостей бюрократії та бюрократиз­му, які виникли, існували й ще існують на ґрунті вітчизняної історії. Це, в свою чергу, вимагає уважного підходу до періоду так званої соціалістичної доби, однією з найважливіших рис якої було органічне поєднання ідей соціалізму з практикою тотальної бюрократизації всього життя суспільства. Саме цей жахливий симбіоз радянського соціалізму з бюрократизмом і сьогодні висить важким тягарем на плечах українського наро­ду, саме він є найголовнішою причиною його сьогоднішнього хворобливого стану. Де витоки цього симбіозу, на чому ґрун­тується живучість вітчизняного бюрократизму? Пошукам від­повідей на поставлені запитання присвячено цю главу.

Важливе значення для аналізу бюрократизації суспільного життя країн, що десятиріччями носили назву соціалістичних, має поняття "командно-бюрократична система". Це поняття широко застосовується для характеристики соціально-еконо­мічного й політичного устрою, що існував у Радянському Со­юзі та країнах, котрі наслідували його.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com