У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Історичний розвиток соціально-політичної думки

Історичний розвиток соціально-політичної думки

З М І С Т

   

Стор.

Вступ.

 

3

Історичний розвиток соціально-політичної думки:

   

1. Соціально-політична думка Старого світу і середньовіччя

 

4

2. Соціально-політичні вчення Нового і новітнього світу

 

8

3. Основні напрямки розвитку сучасної політології

 

13

Висновки.

 

16

Список літератури.

 

17

Вступ.

Політична наука як самостійна сфера знань виникає на рубежі Середньовіччя та Нового часу, коли мислителі почали пояснювати політичні процеси за допомогою “земних”, а не релігійно-міфологічних аргументів. Основи наукової політичної теорії закладають Н. Макіавеллі, Ж. Боден, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск’є, Дж. Віко та інші. У цей час спеціальна галузь знань про політику іменується по-різному – політичне мистецтво, політичне вчення тощо.

Політологія як самостійна навчальна дисципліна почала формуватись в другій половині ХІХ ст.

Політологія як новий навчальний курс починає викладатися в усіх вищих навчальних закладах України лише після розпаду СРСР.

Враховуючи багатозначність основного терміну “політика”, яким оперує політологія, і можливості різноманітних способів її характеристики, політологія – це наука про політику, про закономірності і випадковості розвитку політичного процесу, про функціонування політичної системи і влади, про сутність, форми, методи діяльності суб’єктів політики.

Предметом політології є конкретні прояви, процеси, відносини політичної дійсності, які вивчаються політологами.

Як і будь-яка інша суспільствознавча наука, політологія оперує сукупністю категорій – загальними поняттями про політику, які невіддільні від законів.

Перші спроби сформулювати завдання політології як навчальної дисципліни зроблені у доповіді комітету Американської асоціації політичних наук. До основних завдань викладання політології в закладах освіти України відноситься:

- підготовка молодої людини до виконання ролі громадянина;

- підготовка до участі у суспільно-політичному житті, тобто політична соціалізація студентської молоді;

- органічне поєднання політологічної думки України зі світовим політичним знанням;

- подолання стереотипних уявлень про політику як про виключно арену для боротьби, протистояння, конфлікту та засвоєння громадянами України норм цивілізованої політичної поведінки, культури політичного спілкування та ін.

  1. Соціально-політична думка Старого світу і середньовіччя.

Політична думка Стародавнього Сходу. Перші соці­ально-політичні погляди мали релігійно-міфологічний харак­тер і лише у XI – VIII ст. ст. до н. е. відбувається перехід до відносно раціонального погляду на світ в цілому та державу, зокрема. Це проявляється у вченнях Конфуція, Мо Цзи, Лао-цзи (Китай), Будди (Індія), Заратустри (Персія) та ін.

Фундаментальну роль в історії політичної думки Китаю відіграло вчення Конфуція, викладене його уч­нями в книзі "Бесіди та висловлювання". Конфуцій розвиває патріархальну концепцію держави: держава – це велика сім'я, а влада імператора є чимось на зразок влади батька. Відносини правителів і підданих схожі на відносини у сім'ї, де молодші залежні від старших. Соціально-політична ієрархія будується на принципі нерівності людей: "темні люди" (простолюдини) повинні підпорядковуватися благо­родним мужам. Конфуцій виступав за аристократичну фор­му правління; його ідеалом було керівництво аристократів, яких характеризували знання та доброчесність, а не поход­ження та багатство. Конфуцій був прихильником ненасиль­ницьких методів правління, відданості правителю, абсолют­ного послуху усім "старшим". Політична етика Конфуція спрямована на досягнення внутрішнього миру між верхами та низами суспільства; він відкидав бунти, війни, завойов­ницькі походи, боротьбу за владу.

Школа даосизму заснована в VI ст. до н. е. китайським мислителем Лао-цзи. Даосисти виходили з того, що людина – частина природи, і знаходить своє щастя у єдності з при­родою. Цивілізація є джерелом нещасть, бо людина втрачає спокій. Держави повинні бути маленькі, з нечисельним на­селенням. Лао-цзи називають одним із перших анархістів за його засудження доцільності існування держави. Ідея даосизму передбачала створення міні-держав на рівні сіл, об­щин; правителям рекомендувалося якнайменше втручатися у природний плин життя.

Однією з провідних течій давньокитайської політичної думки є легізм, засновником якого є Шап Яп. Легісти вва­жали, що держава повинна ліквідувати розпущеність на­роду, встановлювати певні еталони в думках і діях усіх громадян. Вони виступали за укріплення чиновницького та карального апарату, запровадження жорстких норм, що регламентують усі сфери життя і виконання яких забезпе­чується під загрозою покарання. Легісти були проти на­громадження громадянами приватної власності. Апарат управління був суворо централізований. Будь-яке праг­нення особи до самостійності, творчості вважалося злочи­ном. Легісти ділили суспільство на два класи: ті, хто прав­лять, і ті, ким управляють. Легізм сприяв утвердженню деспотії.

Китайський мислитель Мо-Цзи виступав із ідеями вибор­ності правителя, соціальної рівності людей. Він критикував соціальну несправедливість, засуджував аристократизм і закликав до проведення реформ на користь народу. Він вва­жав, що здійснення реформ передбачає не тільки викорис­тання звичаїв, а й запровадження законів.

Політичні доктрини античності. В історії давньо­грецької політичної думки виділяються три етапи:

1 етап (IX – V ст. ст. до н. е.) пов'язаний із становленням старогрецької державності і представлений Гомером, Гесіодом, Салоном, Гераклітом, Піфагором і піфагорцями, "семи мудрецями" та ін.;

2 етап (V – 1 половина IV ст. ст. до н. е.) припадає на час розквіту старогрецької філософської та політичної думки. Цей етап представлений вченнями Демокрита, софістів, Сократа, Платона, Аристотеля;

3 етап (2-а половина IV ст. – II ст. до н. е.) характери­зується занепадом старогрецької державності; погляди цьо­го періоду розвитку політичної думки відображені в учен­нях Епікура, стоїків, Полібія.

На думку старогрецького політичного та державного діяча Солона, держава потребує таких законів, які поєднали б право і силу. У результаті проведених ним реформ, політичні права громадян почали залежати не від походження, а від розміру їх власності. Видатний афінський реформатор вважає, що беззаконня та міжусобиці – найбільше зло, а по­рядок і закон – найбільше добро для держави.

Піфагор і його послідовники – піфагорійці (Архіт, Лізіт, Філолай та ін.) виступали за правління аристократів – розу­мової та моральної еліти суспільства. Вони першими роз­почали теоретичну розробку поняття "рівність". Справед­ливість, на думку піфагорійців, полягає у рівній віддачі за рівне. Найбільшим злом вони вважали анархію. На їх дум­ку, людина за своєю природою не може обійтися без керів­ництва та належного виховання. Піфагор писав: "Правителі повинні бути не тільки людьми знаючими, але й гуманни­ми".

Політичні погляди Геракліта можна зрозуміти тільки у контексті його філософського світогляду. На його думку, усе знаходиться у вічному русі: "Не можна двічі увійти в одну і ту ж річку". Геракліт твердив, що люди нерівноцінні одні одним, нерівні між собою; більшість людей не розумі­ють сенсу того, з чим стикаються, і за це Геракліт критику­вав демократію. Демократію він розглядав як правління "нерозумних", а ідеальною формою правління вважав арис­тократію, під якою розумів не родову знать, а аристократію духу. Геракліт відстоював думки, що в основі державного управління повинна лежати поміркованість, яка дозволить із допомогою законів узгодити суперечливі інтереси.

[1] 2 3 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com