У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Діяльність благодійних організацій на сьогодні в Україні

Діяльність благодійних організацій на сьогодні в Україні

План реферату

I. Термінологічні відомості .3

II. Доклад про ситуацію, що існує сьогодні в Україні в сфері благодійництва (Людмила Марчук, січень 2002) .5

III. Деякі найбільш значні благодійні фонди та організації України.

1. Фундація ім. князів-благодійників Острозьких (м. Рівне) 7

2. Благодійний дитячий фонд „Берег надії” (м. Харків) 9

3. Донецький міський благодійний фонд „Доброта” 11

4. Благодійний фонд „Сенс життя” (м. Київ) .14

IV. Список використаних джерел 17

Термінологічні відомості.

Благодійність

Дiяльнiсть, спрямована на надання безповоротної матерiальної або фiнансової допомоги iншим. Етимологiя слова „благодiйнiсть”, напевне, полягае у злитті двох старовинних слов’янських слiв: „благо” + “дiяти”, що в сучасному звучанні означае “робити добро”. Явище благодiйностi нерiдко плутають з альтруізмом i релiгiйнiстю. Однак почуття благодiйностi є, по суті, готовністю віддавати частину своєї власностi людям, котрi потребують матерiальної пiдтримки. Основним мотивом, що спонукає до благодiйностi, є жалощi, милосердя, усвiдомлення важливостi чи крайньої необхiдностi допомогти, значно рiдше - надлишок матерiальних благ. Велика кiлькість церков та релiгiйних органiзацiй заохочують до благодiйностi своїх вiруючих, мотивуючи тим, що благодійнiсть винагороджуеться Провидiнням. Явище благодiйності майже не дослiджувалося iсторичною наукою, однак iсторiя донесла до сьогодення імена великих благодiйникiв минулого. Лише в кiнцi 20-го столiття розпочалися спецiальнi студiї витокiв та розвитку благодiйностi як соцаiльного процесу.

Благодiйник

Особа, котра систематично надає безкорисливу благодiйну допомогу iншим людям, органiзацiям, установам. У захiднiй ментальностi благодiйник може поєднувати власне збагачення та надання безкорисливої допомоги. Дуже часто в Українi, яка втратила традицiю благодiйництва за часiв Радянського Союзу, громадяни не розмежовують близькi, але не тотожнi поняття “благодiйник” та “меценат”, “спонсор”. До вiдомих українських благодiйників належать знатний рiд князiв Острозьких (ХV-ХVII столiття), якi розбудовували храми, монастирi, шпиталi, школи та академiю, притулки для бездомних i калiк, надавали фiнансування для розвитку книгодрукування та мистецтв; родина барона Штейнгела (ХVIII-поч. ХХ столiття) вiдома не лише спорудженням оригiнальних архiтектурних пам’яток у рiзних мiстах України, але й вiдкриттям музеїв (зокрема, першого етнографiчного українського музею у Городку, поблизу м. Рiвного, де працював М. Бiляшiвський) i картинних галерей; Гулевичi (фундатори Києво-Могилянськоi колегiї — Х столiття); Галагани (засновники училища для дiтей-сирiт та малозабезпечених — ХIХ ст.); Терещенки (засновники картинної галереї та ряду соцiальних установ — поч. ХХ ст.).

У сучасній Українi традицiї благодiйництва починають вiдновлюватися з появою в суспiльствi багатих як у матерально-фiнансовому, так i духовному планi людей.

Благодiйний фонд

Недержавна та неприбуткова органiзацiя, заснована фiзичними чи юридичними особами з метою надання благодiйної допомоги, вираженої у матерiальному або фінансовому еквiвалентi. В Україні дiяльнiсть благодiйних фондiв та iнших благодiйних органiзацiй чи фундацiй визначаеться Законом про благодiйнiсть та благодiйнi органiэацiї, Цивiльним кодексом, Законом про оподаткування та iншими Законами, що супроводжують дiяльнiсть установ та органiзацiй. Основною дiяльнiстю благодiйних фондiв є залучення рiзних, переважно матерiально-фiнансових, ресурсiв та надання благодiйної допомоги. Таким чином, всi кошти, залученi благодiйним фондом, мають бути використанi для здiйснення безповоротньої безкорисливої допомоги. Найчастiше джерелами надходжень до благодiйних фондів є: благодiйнi внески, пожертви або дарунки вiд громадян, установ та органiзацiй (економiчних, релiгiйних. полiтичних, державних, iноземних); гранти від мiжнародних донорів; спадки, згідно з заповiтами, залишеними благодiйниками. банкiвськi відсотки з депозитних вкладiв або иншi пасивнi доходи. Благодйнi фонди найчастiше можуть виступати експертами у тій галузi, яка стосується об’єктів надання їхньої допомоги. Як правило, персонал благодiйних фондiв є високопрофесiйним, особливо у питаннях надання благодiйної допомоги.

Благодiйний внесок або благодiйна пожертва

Пожертва у грошовiй чи матерiальнiй формі, здiйснена особою або органiзацією для потреб іншої благодiйної, громадської, релiгiйної чи політичної організацiї. Благодiйний внесок (або пожертва) вноситься як демонстрацiйно (коли факт внесення благодійної допомоги документально фіксується у присутності внескодавця чи благодійника), так i таємно.

На Вiдмiну від благодiйних пожертв, благодiйнi внески найчастiше є легальним способом фiнансувания громадських, політичних, благодiйних та інших неприбуткових органiзацiй у тому розумiннi, що, приймаючи благодiйний внесок, органiзація повинна, за бажанням внескодавця (благодiйника), надати йому пiдтверджуючий документ про здiйснення акту благодiйностi. Такий підхiд сприяє пiдвищенню довiри до неприбуткових органiзацiй у фiнансовому планi, що стосується грошових i матерiальних надходжень.

Благодiйна допомога

На вiдмiну від благодiйного внеску, благодйна допомога надається благодійними чи громадськими органiями, фондами, Фундаціями для громадян i організацій, які потребують матерiальної чи фiнансової пiдтримки.

Благодiйна органiзацiя

Недержавна та неприбуткова органiзацiя, яка займаеться благодiйною роботою. Діяльність благодiйних органiзацiй провадиться на засадах самоврядування за участю волонтерiв. На відмiну від благодiйних фондiв, громадські органiзації не накопичують фiнансування (не створюють недоторканого капiталу), а проводять конкретнi благодійні акцii своїми власмими ресурсами (волонтерами, обладнамням, прмiщенням, коштами, ідеями тощо).

Внесок

Дане поняття мае кілька значень. Зокрема „внеском” називають вкладений вiд себе дарунок або пожертву для будь-якої справи. Внески можуть бути вираженi як у фiнансово-матерiальнiй, так iнтелектуальнiй чи iншiй духовнiй або вiртуальнiй формi. Як правило, величина внеску не є дуже значною, а швидше типовою для великоi кількості людей. Громадськi, політичні та iншi публiчнi органiзації заохочують своїх членів робити посильнi фiнансові внески, що використовуються для потреб їх органiзацiй. Такий рiзновид внескiв називаеться членськими внесками. Розмiр членських внескiв у демократичних органiзацiях найчастiше визначається зборами усiх її членiв.

Доклад про ситуацію, що існує в сфері

благодійництва сьогодні в Україні.

Благодiйність важко назвати постiйною дiяльнiстю, оскiльки це поняття вiдноситься до категорiї мотивiв, якими ми послуговуємося, роблячи пожертву чи благодiйний внесок.

Як правило, ми рiдко замислюємось над тим, чому даємо грошi жебраку на вулицi Можливо, через те, що бачимо його потреби: їжа, одяг, мило, лiки тощо. Однак вуличнi жебраки мають суттєву відмiннiсть від громадських i благодiйних органiзацiй, чиї потреби не так помітні для нас. Жебраки збирають особисто для себе. Нерідко вуличне жебрацтво є способом доволi немалого заробiтку. Можна спостерiгати, як це явище поширюється. Адже достатньо з’явитися одному жебраковi на багатолюднiй вулиці, як наступного дня їх буде вже двоє, а ще через якийсь час цiла ватага. У вихiдні дні через центр мiста проходить близько половини населення міста, враховуючи приїзжих. Коли кожен кине бодай по однiй копійці, то денний дохiд жебрака може скласти вiд кiлькох десяткiв до пiвтори тисячi гривень. До того ж, навряд чи варто сподiватися, що жебрак, як би не було нам його шкода, перестане зловживати алкоголем або наркотиками, чи розпочне без примусу лiкуватися від iнфекцiйної хвороби, яка ним поширюється, в тому числi й на тих, хто жертвує від щирого серця. Що говорити про дiтей, яких нерідко жорстоко експлуатують, примушуючи збирати грошi на пляшку для морально знищених батькiв чи „опікунів” з кримiнальними нахилами чи минулим. Нерідко дiтей свідомо роблять калiками, щоб викликати бiльшу жалiсть у перехожих. Для певної категорії людей жебрацтво – промисел, який прикриває вади їхнього життя.

[1] 2 3 4 5 6

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com