У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Атракція в структурі міжособистісних відносин

Атракція в структурі міжособистісних відносин

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Складові міжособистісної атракції

Розділ 2. Спілкування і соціальна перцепція як розуміння людьми один одного

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

В процесі всього життя симпатії і антипатії людей постійно супроводжують людину, формують певне ставлення до себе, інших, і до всього життя в цілому.Зважаючи на актуальність даного питання в житті людей, досить велика кількість науково обґрунтованих робіт була винесена на розгляд вітчизняними та зарубіжними психологами.Серед вітчизняних психологів, які брали участь у дослідженні феномену привабливості особистості: Альошина Ю.Е., Ананьєв Б.Г., Абалакіна М.А., Бодальов О.О., Вілюнас В.К., Гозман Л.Я., Коломийський Я.Л., Кон І.С., Хронік О. О., Табунська В.А. , Лосенков В. О., Обозов М.М., Трапезникова Т. М., Шнейдер Л.Б. та інші. Не менш значним є внесок таких зарубіжних психологів, як: Аронсон, Бершайд Є., Гутьєррес С., Зайенц Р., Генрік Д., Морено, Ньюком Т. та інші.З точки зору буденної свідомості, для розуміння закономірностей виникнення і розвитку емоційних відносин досить здорового глузду і власного життєвого досвіду. Однак, тут ми спостерігаємо не стільки звичайність, простоту явища, скільки його закритість від свідомості всіма можливими стереотипами і забобонами. Усвідомлення цього не завжди застерігає від помилок, іноді трагічних. Проблеми, з якими зіштовхуються постійно люди, часто є наслідком саме хибних передбачень і неадекватних висновків партнерів по спілкуванню. Помилки виникають не лише в сфері діадичних емоційних відносин, але і в сфері взаємодії індивіда з групою, групи з індивідом і, власне, міжгрупової взаємодії.Поняття привабливості особистості досить об'ємне. Воно включає в себе широке коло складових елементів, як-то: фізична привабливість, компетентність та ряд інших характеристик.

Розділ 1. Складові міжособистісної атракції

Дослідження таких значущих для кожної людини явищ як любов, дружба, симпатія, привабливість в соціальній психології - порівняно нова галузь. Довгий час вважалось, що вивчення феноменів емоційних відносин не входить в наукового аналізу [22]. Так, існують психологічні роботи, де міжособистісні відносини представлені як деякі ідеальні сили, ніяким чином не опредмечені і не матеріалізовані, а тому як такі, що не підлягають конкретному дослідженню. Більшість авторів подібних робіт "обходять" емоційні відносини, вважаючи, що вони принципово недосяжні для наукового пізнання. При нагадуванні про них підкреслювались ті якості, які відрізняють їх від інших явищ, наприклад, відмічалася спонтанність емоційних відносин, яка розглядалась не як закономірний прояв особливостей особистості учасників спілкування, а як антитеза причинності. Водночас, моменти схожості і родо/видові зв'язки емоційних відносин з іншими психічними явищами, які і роблять ці феномени пізнаваними, часто ігноруються. Але жодна модель людської поведінки не може вважатись достатньо повною і адекватною, доки вона не асимілює такі важливі для людини феномени як симпатія, дружба, любов [ 19] .На цей час вітчизняними і зарубіжними психологами накопичений цінний фактичний матеріал з цієї проблеми і побудовані цікаві теоретичні моделі [42]. При дослідженні емоційних відносин необхідно постійно пам'ятати про їх подвійний зміст - це одночасно є об'єктивний процес взаємодії і обміну інформацією між людьми і оцінка ними одне одного. Перша частина феномену емоційних відносин вивчається в руслі проблематики спілкування [17]. Для того, щоб оціночний аспект емоційних відносин став предметом наукового аналізу, необхідно співвідносити його з іншими психологічними і соціальне - психологічними явищами, розкрити родо/видові відносини, що пов'язують його з іншими, феноменами, що традиційно вивчаються, а саме: міжособистісне сприйняття, соціальна установка тощо [4].Привабливість особистості можна розглядати як особливий феномен емоційних відносин, який включає в себе симпатію, прихильність та інші елементи. В останні роки у вітчизняній та зарубіжній психології в якості терміна, родового для широкого кола феноменів емоційних відносин, від симпатії, що виникає на першому етапі знайомства, до любовних переживань, затвердився термін "атракція". "Короткий психологічний словник" визначає атракцію як "поняття, що визначає виникнення при сприйманні людини людиною привабливості одної з них для іншої" і англомовний словник визначає її як таку особливість об'єкта, яка сприяє залученню людини в спільну з цим об'єктом активність .Атракція - це почуття однієї людини до іншої. Це також - ставлення до іншої людини, тобто вона належить і до класу соціальних установок; в кінці кінців, атракція - це оцінка людини (хороший, симпатичний, привабливий), як наслідок, вона представляє собою певний компонент міжособистісного сприйняття (16).Розгляд атракції як емоції - при цьому атракція стає проблемою загальної психології - підготовлений аналізом емоцій, що відзначаються в працях Ф.В.Басіна, В.К.Вілюноса, Л.С.Виготського, С.Л.Рубінштейна, П.В.Симонова, Г.Х. Шинкарьова та ін. Специфіка атракції в порівнянні з іншими емоціями полягає в тому, що це - емоція, що має своїм предметом іншу людину [ 20,48 ].Специфічною особливістю атракції є саме те, що вона представляє собою атитюд (соціальну установку, ставлення) на поодинокий об'єкт, на індивіда, а не на деякий клас об'єктів.Останнім з трьох феноменів, який ми розглядаємо у співвідношенні до атракції, є міжособистісне сприймання. Воно вивчалось багатьма дослідниками. Перш за все, необхідно назвати роботи вітчизняного дослідника А. А. Бодальова і його співробітників [9,10].Для більшості дослідників міжособистісного сприймання предметом вивчення були такі когнітивні компоненти як точність сприймання, приписування особистісних рис на основі особливостей зовнішності, спотворення в сприйманні іншої людини тощо. Емоційні компоненти образу іншої людини досліджувались значно рідше, у всякому випадку, зазвичай вони не виділялися в окрему наукову проблему. Разом з тим, на рівні констатації емоційної оцінки об'єкту міжособистісного сприймання фігурувала в дослідженні і її наявність очевидна. Так, цій проблемі присвячена значна частина робіт з невербальних експресивних засобів спілкування, як, наприклад, роботи В. А. Табунської з вивчення експресивних рухів. Можна припустити, що саме ці, ще недостатньо вивчені емоційні компоненти міжособистісного сприйняття, і складають зміст міжособистісної атракції [36].Отже, емоційні відносини виступають ніби в трьох іпостасях: емоція, що має своїм предметом іншу людину, аттитюд (ставлення) до іншої людини і емоційний компонент міжособистісного сприймання. Специфіка емоційних відносин у порівнянні з іншими явищами породжує свої питання. Головне з них - у проблемі детермінації емоційних відносин в парі на різних етапах розвитку цих відносин [11]. Формування міжособистісних стосунків пов'язане з рядом проблем. Одна з них полягає у визначенні умов та особистих якостей, які роблять одну людину привабливішою за іншу. Наступною проблемою виступає дослідження емоційних уподобань та симпатій на різних рівнях взаємодії. Види інтерперсонального уподобання можуть бути поділені відносно того, чи є міжособистісні відносини в цілому оціночними (захоплення або популярність), чи взаємодіють одне з одним (дружба). Перший вид уподобання є односпрямованим, а другий обов'язково передбачає взаємність міжособистісних уподобань [24, 37].Парні міжособистісні симпатії завжди передбачають взаємодію конкретних осіб. Вони завжди взаємні та конкретні, що створює свою специфіку [24, 39].Загальна схема аналізу міжособистісної атракції має такий вигляд [40]: 1. Якості об'єкту атракції. 2. Співвідношення властивостей суб'єкту і об'єкту. 3. Особливості взаємодії. 4. Властивість суб'єкту. 5. Особливості ситуації. 6. Культурний контекст. 7. Час.Атракція суб'єкту А до об'єкту В (іншій людині), може викликатися дією наступних чинників: властивостями між суб'єктом і об'єктом; мірою схожості; особливостями взаємодії між ними; ситуацією, в якій відбувається спілкування; культурним контекстом, в який включені індивіди, що спілкуються. Нарешті, оскільки емоційні стосунки є не лише стан, але й процес, вплив на них має і фактор часу [40].У відповідності з приведеною схемою аналізу в якості однієї з детермінант виникнення атракції виступають властивості її об'єкта. Буденна свідомість також приділяє особливу увагу цій групі характеристик. Зовнішні дані, соціальне - демографічні характеристики, поведінкові паттерни людини традиційно вважають головною причиною симпатії і антипатії до неї з боку інших людей.Однією з наукових праць, де найбільш детально пояснені закономірності виникнення і розвитку емоційних відносин, можна вважати роботу Л.Я.Гозмана "Психологія емоційних відносин". Л.Я. Гозман вказує на багатоаспектність емоційних відносин (атракції). Привабливість особистості залежить від різних причин, серед яких Гозман вказував ступінь схожості між партнерами, особливості взаємодії між ними, ситуацій, в яких відбувається спілкування, якості самого суб'єкта атракції, культурний контекст і часову детермінанту розвитку відносин [15].Основними координатами міжособистісних відносин є статусно - рольові відмінності, валентність (спрямованість) характеру відносин, вільний чи вимушений спосіб створення пари. Гозман підкреслював, що атракція пов'язана з альтруїзмом, з бажанням високо оцінювати один одного.В своєму дослідженні Л.Я.Гозман виділив такі етапи і їх детермінанти. Перший етап пов'язаний з властивостями об'єкту, як-то зовнішні параметри, соціально-демографічні характеристики, поведінкові паттерни. Згодом, в процесі розвитку і по мірі пізнання, стають значимими соціальне - психологічні характеристики людини. На наступних етапах важливе значення починають відігравати особисті якості. Питання дискутується з приводу того, що є більш привабливими: схожі якості чи протилежні.Л.Я.Гозман виділяв просторову близькість, частоту контактів, співробітництво, позитивне підкріплення в якості факторів, що сприяють виникненню і закріпленню симпатій [13].Кон І.С. здійснив спробу класифікувати фактори, які визначають значення схожості і контрасту між людьми. Всі чотири його положення узгоджуються з дослідженнями М.М.Обозова з проблеми виникнення і розвитку симпатії [27]. З точки зору рівнів дослідження, всі фактори схожості /відмінності можна представити наступним чином:— Соціологічний (соціальне - психологічний статус, професія, освіта);— Соціальне - психологічний (ціннісні орієнтації, спільність ідей і позицій, міжособистісний статус тощо);— Психологічний (характер і інші властивості особистості, інтелект та ін.);— Психофізіологічний (темперамент, емоційність, реактивність організму).Таким чином, І.Кон пропонує цілу систему факторів аналізу міжособистісної привабливості і головним, що зближує чи відштовхує людей, він визнає фактор подібності і контрасту.Другий по значущості фактор - це ієрархія якостей людини як суб'єкту праці, пізнання, спілкування. Вікові/статеві відмінності виявляються пов'язаними з першими двома факторами і фактично є іншою важливою координатою, яка визначає характер міжособистісної привабливості.Потреба в психологічній близькості зростає із віком і досягає свого апогею у 18-19 років. Причому у дівчат ця потреба у різному віці виражена значно сильніше, ніж у юнаків. Статеві відмінності позначаються на характері міжособистої привабливості. Кон підкреслював, що жінки більш тонко сприймають людські взаємовідносини, більш тонко реагують на їх нюанси, ніж чоловіки.Що стосується значення індивідуально - типологічних особливостей для утворення емоційних міжособистісних відносин, то тут робляться лише перші кроки. В. А. Лосенков, зокрема, пише, що "нестримані, імпульсивні люди повідомляють друзям більш інтимну інформацію про себе і взагалі більш інтенсивно спілкуються ними". В іншому дослідженні В.А.Лосенков і Л.Я.Гозман зіставили типи спілкування і ступінь психологічної близькості з деякими індивідуальними особливостями досліджуваних. Комплексність дослідження дозволила вивчити складну природу людини як індивіда і особистості. В роботі Обозова М.М. була здійснена спроба об'єднати ці два підходи у вивченні міжособистої привабливості. Подібність і контраст повинні розглядатись не ізольовано, а у взаємозв'язку одне з одним. Окрім того, важливо знати, на якому рівні індивідуально-особистісних характеристик виявляється схожість/контраст двох людей, які відчувають взаємну привабливість [65].Включаючись у взаємодію, люди шукають згоди. Причому на перших етапах контакту такими точками є думки про менш значущі для особистості події, факти. По мірі поглиблення взаємодії, в силу збільшення тривалості і значущості спільної діяльності І спілкування роль Істотних інтересів і ціннісних орієнтацій посилюється. Необхідне не лише і не стільки співвідношення схожості периферійних інтересів, скільки ціннісне -орієнтаційна єдність. Таким чином, усувається один із сумнівів відносно того, схожість чи різність/доповнення ціннісних орієнтацій визначає міжособистісну привабливість (Ісарт К., Рейлі М., Секарт П., Бекмен С.) [21,47].Звертаючись до таких феноменів емоційних відносин як привабливість, симпатія, любов, не можна обійти одну за найцікавіших робіт, присвячених емоційним проявам особистості, її автор - Морено - засновник одного з дієвих методів психотерапії. Морено поділяв з психоаналітиками віру в силу енергії перенесення. Однак, він вважав, що поняття "перенесення" вочевидь недостатньо для позначення тих сильних переживань, які виникають в психотерапевтичних групах. В той час, коли поняття "перенесення" позначає односторонній процес передачі емоцій від клієнта психологу, а "контр перенесення" - від психолога клієнту, "теле" - це двосторонній процес. "Теле" - це процес передачі емоцій між клієнтом і психологом.Поняття "теле" включає в себе позитивні і негативні почуття, що виникають між людьми в психодраматичній дії. Сам Морено порівнював ці поняття з "цементом, який скріплює всю групу". Іншими словами, поняття "теле" можна визначити так: "взаємозв'язок всіх емоційних проявів перенесення, контр перенесення і емпатії". В той час як емпатія - це ніби одностороннє вживання в почуття іншого, в його внутрішній світ, то "теле" являє собою взаємний обмін емпатією і визнанням. Коли члени групи обмінюються ролями чи намагаються подивитись на світ чужими очима, вони втягуються у відносини "теле". Групова психодрама є тим "полігоном", на якому ми можемо проаналізувати наше сприйняття інших людей. За висловом самого Морено "теле"- це "потік двосторонньої ефективності між індивідами, заснований на спонтанності і творчості" [45].Існує ряд цікавих робіт в зарубіжній психології, присвячених феномену емоційних відносин. Та, в наш час існують два рівноправні напрями в дослідженні міжособистісної привабливості: один стверджує значимість схожості, інший - контраст (взаємодоповнюваність). Згідно "теорії балансових моделей" схожість в атитюдах відносно важливих об'єктів підсилює взаємну привабливість. Т. М. Ньюком, уточнюючи теорію Хайдера, вводить концепцію емоцій, що сприймаються [46].Д. Брокстон, вивчаючи фактори міжособистої привабливості, виявив, що вона пов'язана зі взаємною згодою відносно "Я -концепції".Важливий крок у розумінні установок як факторів, що виявляють міжособистісну привабливість, зроблений у роботах Г.Бірна [6]. Вплив умов конкурентної і кооперативної взаємодії досліджували М. Лернер і В. Шерер.Та, не зважаючи на всю величезну кількість фактичного і теоретичного матеріалу, всеохоплюючої формули симпатії не існує: всі її причини діють лише за певних умов і в поєднанні з іншими змінними. Жорстко прогнозувати симпатію, привабливість в парі неможливо [41,62].

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com