У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Міжетнічні конфлікти

Сторінка 3

Однак у загальному вигляді для запобігання етнічним конфліктам важлива роль має належати національному законодавству.

Виходячи з того, що людство — динамічна, сам о організуюча система, історична практика вчить, що суспільство не може нехтувати симптоми назріваючих конфліктних ситуацій, а повинна запобігати їм. Корисний є досвід національної політики інших держав, де досягнуто взаєморозуміння і злагоди.

Для вивчення передумов, причин, розвитку, наслідків етнополітичних конфліктів застосовуються різні методи соціологічних і психологічних досліджень — залежно від їх мети та завдань. Найчастіше соціологи використовують метод опитування, насамперед таку його форму, як анкетування. За допомогою його можна з'ясувати думку різних соціальних груп, спільнот, окремих індивідів стосовно етнополітичних проблем у суспільстві, виявити найгостріші проблеми в етнічному середовищі, що можуть стати причиною непорозумінь у майбутньому.

Поряд із методом опитування застосовують спостереження, особливістю якого є безпосередній зв'язок з об'єктом. Перевага — оперативність інформації, конкретність даних тощо. Досить ефективно дослідники використовують контент-аналіз із метою вивчення періодичних видань. Психологи використовують відповідно метод тестів.

Для попередження та вирішення етнополітичних конфліктів необхідна наявність відповідного механізму, важливим компонентом якого є функціонування сильної правової держави. Така держава виступає гарантом цивілізованого суспільства, забезпечуючи права особи, етносу, нації.

Кожен суспільний механізм має свою специфіку, тісно пов'язану з особистістю й суспільством, тому бажано нейтралізувати негативний вплив один на одного.

Запобігання міжетнічним конфліктам складова дієвої етнополітики в державі

Найважливішими діями можуть бути:

• вироблення програми (заходів) щодо прогнозування та запобігання конфліктним ситуаціям;

• забезпечення національним меншинам доступу до політичного впливу в усіх сферах суспільного життя;

• утвердити справедливе представництво етносів у виборчій системі;

• сформувати правові відносини, зорієнтовані на забезпечення рівності прав усіх громадян;

• використання системи економічних пільг (регіональні інвестиції, субсидії, регіональні програми);

• забезпечення облаштування та соціальної адаптації осіб, що повертаються з місць депортацій;

• розв'язання нагальних соціальних проблем біженців і мігрантів;

• періодична модернізація механізму державного регулювання етнонаціональних процесів на різних рівнях;

• створення інформаційної системи етносоціального і етнодемок-ратичного моніторингу прогнозування й оцінка розвитку етно-політичних та міжетнічних проблем, розробка інструментарію їх завчасного попередження та ін.;

• уникнення вирішення міжетнічних суперечностей за допомогою військових формувань.

Міжетнічні проблеми на сучасному етапі набули характеру феномену перехідного періоду. Науковий підхід до їх вивчення потребує розробки певної методології.

Така методологія повинна визначати шляхи і форми вивчення цієї проблеми, а також ставлення дослідників і політиків до цього феномену. Від цього залежить розуміння законів конфліктогенного процесу, вибір шляхів регулювання конфліктної поведінки та вирішення конфліктних суперечностей.

У вирішенні міжетнічних, міжнаціональних проблемних ситуацій в Україні важливе місце повинно належати утвердженню стабільності, прийняттю правових актів, досягненню консенсусу та злагоди.

Задля миру й спокою в суверенній Україні, злагоди в міжетнічних відносинах, нормалізації етнополітичної ситуації важливе місце в країні має належати розробці ефективної технології управління сферою

міжетнічних процесів, створенню надійного дієвого механізму попередження негативних явищ, прогнозування етнополітичних процесів.

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А. Колодного. — К., 2000.

2. Аронсон Э., Уилъсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. -СПб., 2002.

3. Пденс Е. Соціологія. — К., 1999.

4. Гришина Н. В. Психология конфликта. — СПб., 2000.

5. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учеб. пособие. — М., 2000.

6. ДонченкоЕ. А., Титаренко Т. Н. Личность: конфликт и гармония.— К, 1989.

7. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. — СПб., 2000.

8. Картунов О., Кремень В., Маруховсъка О. Жодний тип суспільства не має імунітету від етнічних домагань // Віче. — 1998. — № 6.

9. Кресіна І. У пошуках власної моделі самоствердження // Віче. 1997. — № 7.

10. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, програми, процедури. — К., 1998.

11. Основи етнодержавства / За ред. Ю. Римаренка. — Л., 1997.

12. Пірен М. Деонтологія конфліктів та управління. — К., 2001.

13. Пірен М. Етнополітичні процеси в сучасній Україні. — К., 1999.

14. Пірен М. І. Цивілізована національна ідея — основа етнонаціо-нальної злагоди в українському суспільстві // Вісник УАДУ, 1997.— №3-4.

15. Пойченко А. Конфлікти у громадянському суспільстві / Формування громадянського суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи. — К., 2001.

16. Политическая психология: Учеб. пособие для вузов / Под общей ред. А. А. Деркача, В. И. Жукова, Л. Г. Лаптева. — М., 2001.

17. Попович М. Національна культура і культура нації. — К., 1992.

18. Психология конфликта / Сост. и общая ред. Н. В. Гришиной. — СПб., 2000.

19. Рогов Е. П. Настольная книга практического психолога в образовании. — М., 1996.

20. Савчин М. В. Духовний потенціал людини. — Івано-Франківськ, 2001.

21. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992.

22. Українське суспільство 1994-2001. Результати опитування громадської думки. — К., 2001.

23. Франкл В. Человек в поисках смысла. — М., 1990.

24. Фролов С. Ф. Социология: сотрудничество и конфликты. — М., 1997.

25. Фромм Э. Бегство от свободы. — М., 1993.

26. Хассен С. Освобождение от психологического насилия. — СПб., 2001.

27. Шейное В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. -Минск, 1997.

28. Щёкин Г. В. Социальная теория и кадровая политика: Моногр. — К., 2000.

29. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. — К., 1996.

Назва реферату: Міжетнічні конфлікти
Розділ: Психологія
Опубліковано: 2008-02-18 14:44:36
Прочитано: 19673 раз

1 2 [3]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com