У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Психолого-педагогічна профілактика та арт-терапія в школі

Психолого-педагогічна профілактика та арт-терапія в школі

1. Психопрофілактика як провідний вид діяльності в межах прогностичної моделі психологічної служби

Збереження та зміцнення психічного здоров я дітей І підлітків є одним із провідних завдань організації здорового способу життя учнів у школі. Коло цих питань є важливою складовою профілактичного на­вчання.

Ця робота повинна бути важливим компонентом проектування здорового способу життя дітей засобами пси профілактичних впливів з метою збереження та зміцнення їхнього психічного здоров’я. У реалізації такого проекту значна роль належить психологічній службі, ефективність роботи якої в цьому напрямі залежить рівня компетентності шкільного психолога в галузі превентивної теорії і практики.

Практична психопрофілактика в школі має опиратися на теоретично обгрунтовані закономірності протікання психопрофілактичного процесу в цих умовах, на психологічні підходи до розуміння способу, стилю і стратегії життя підростаючої особистості, завчасна оптимізація яких є головним завданням такої роботи.

Слід зауважити, що теоретико-методичні основи вітчизняної профілактичної психології поки що не набули цілісного вигляду. Основним гальмом тут є те, що проблема психічного здоров'я особистості в різних сферах її життєдіяльності, зокрема стосовно управління сучасною школою, залишається практично не розробленою. [с. Д. Л-к., ст.48]

У "Положенні про психологічну службу в системі освіті України", розробленого в Міністерстві освіти нашої держави, вказаної що зміст роботи цієї служби включає такі основні компоненти: діагностика, корекція, профілактика, реабілітація і психологічна.

Експертиза. Профілактика пов’язується зі своєчасним попередженням відхилень у становленні особистості та вважається одним із пріоритетних напрямків роботи шкільного психолога. До змісту психопрофілактичної діяльності рекомендується включати такі завдання: "формувати у педагогів потребу в психологічних знаннях, бажання використовувати їх у роботі з дитиною або в інтересах особистого розвитку, створювати умови для повноцінного психічного розвитку дитини на кожному віковому етапі, своєчасно попереджувати можливі порушення в становленні особистості та інтелекту" (Рубін О., Белей М., Юрченко 3., Савчинська Л., 1994, 8).

Однак досвід показує, що значення психопрофілактики, в порів­нянні з іншими компонентами змісту роботи шкільного психолога, на місцях недооцінюється. Ці форми роботи страждають невизначеністю, деколи губляться серед інших заходів. Часто виявляється, що в плані роботи шкільного психолога на рік завдання психопрофілактичної роботи не передбачені взагалі. Зокрема, описуючи зміст роботи шкільного психолога в загальноосвітній шкот, Р. Кореновська-Марич твердить, що численні проблеми в школі, які трапляються психологу-практику, спрямовують його діяльність у трьох головних напрямках:

1. Психолого-діагностична і корекційна робота з учнями (складання психологічних карт; проведення консультацій, психотренінгів, позашкільної роботи).

2. Психолого-педагогічна просвітницька робота з батьками.

3. Науково-інформаційна психолого-педагогічна робота з учителями (тематичні виступи на педагогічних радах, консультативна робота з класними керівниками, ведення постійнодіючого психологічного семінару тощо) [СДЛК, ст 51]/

Отже, аналіз методичної літератури та досвіду роботи шкільних психологів свідчить, що до основних форм діяльності, які прямо чи опосередковано стосуються психопрофілактики в умовах сучасної школи, переважно відносять: 1) проведення регулярних психологічних обстежень дітей під час вступу до навчального закладу, переході з початкової школи до школи другого та третього ступеня 2) моніторинг особливостей педагогічного спілкування в системах “дорослий – дорослий”, “дитина – дитина”, “дорослий – дитин”, налагодження сприятливого соціально-психологічного клімату в школі; 3) проведення заходів, щодо попередження перевантажень, виникнення перевтоми в учнів і вчителів. Для останніх рекомендується влаштовувати заняття з елементами активного соціально-психологічного навчання, котрі покликані розвивати комунікативну компетентність педагогів.

В сучасних умовах пропаганда й організація здорового способу життя учнів і вчителів є однією з найважливіших складових просвітницької та психопрофілактичної роботи шкільного психологом, а його участь у реалізації психолого-педагогічних проектів цього спрямування - одна з основних її форм. Це передбачає включення в зміст шкільної психопрофілактики не лише заходів із попередження відхилень у становленні особистості, а й організацію роботи зі сприяння розвитку психологічної культури школярів, що дозволяє зміцнювати при цьому "гуманістичні орієнтири та конструктивні (позитивні) засади (потенціал) людського "Я" (Яценко Т., Кміт Я., Драгун В., 1996, 10).

Оскільки на шляху втілення шкільними психологами психопрофілактичної роботи у всій її повноті нині існує багато труднощів, їх слід об’єднати в три основні групи.

1. Труднощі, пов’язані із сучасним станом професійної підготовки шкільних психологів і недостатнім рівнем їхньої професійні культури. Зазначмо, що психопрофілактика - це "малорозроблений вид діяльності шкільного психолога, хоча її важливість визнається всіма вченими та практиками, які мають стосунок до шкільної психологічної служби" (Рабочая книга школьного психолога, 1991, 44). Цей вид діяльності вимагає самостійної творчої ініціативи, високого розвиті прогностичних здібностей і передбачає ґрунтовну фахову підготовку з основ профілактичної психології та превентивно освіти.

2. Труднощі пов’язані з існуючими суперечностями в становленні психологічної теорії та практики, які зумовлюють стан розвитку профілактичної психології взагалі. Ці перешкоди певною мірою спричиняють недостатній рівень сформованості основній практичних навичок шильних психологів у зазначеній галузі

3. Третя група труднощів у налагодженні психопрофілактичної роботи пов’язана із сучасними проблемами управління школою.

Зрозуміло, що організація психопрофілактичної роботи, яка у свою чергу тісно переплітається з медико-соціальною профілактикою в навчальному закладі, вимагає чіткої координації зусиль практичного психолога і шкільного лікаря, а також зацікавленої участі учителів валеології, класних керівників та інших учасників педагогічного процесу. Однак школа ще не отримала спеціальних методичних розробок, які б допомагали налагоджувати творче співробітництво практичного психолога і педагогів школи, застосовувати нові форми педагогічного спілкування в розв'язанні назрілих професійних проблем, зокрема, що стосуються зміцнення здоров’я школярів. [С.Д.Л-К, ст. 54-55]

Психолого-педагогічна профілактика з метою організації здорового способу життя школярів охоплює три основні стадії: первинну, вторинну, третинну. Якщо первинна психолого-педагогічна профілактика особливо щільно пов'язана з соціальною та соціально-медичною профілактикою, а вторинна - з медико-соціальною, то третинна виступає як вдале поєднання медичних, педагогічних і психопрофілактичних заходів.

Профілактичні програми з метою організації здорового способу життя школярів розраховані на масові, групові (на першій і другій стадії), та на переважно групові або індивідуальні (на другій або третій стадії) форми впровадження.

Вважаємо, що особливості розгортання стадії психолого-педагогічної профілактики теж варто розглянути в згаданій логіці, тобто у відповідності до ЇЇ видів і завдань. Ці залежності подані у вигляді таблиці.

Стадії психолого-педагогічної профілактики у відповідності до її видів та завдань

Види про­філактики увідповідно­сті до її

стадій

Основні завдання профілактики

Види

профілактики у відповідності до

основних

завдань

Оцінка ефективності профілактики

Форми профілактик-них програм

Первинна

Зміцнення фізич­ного, психічного, морального здоро­в'я. Організація конструктивних форм оздоровчої активності

Психолого-педагогічна й соціальна

Формування культури здорового способу життя

Масові та групові

Вторинна

Профілактика факторів ризику, що призводять до погіршення фізич­ного, психічного та морального здоров'я

Психолого-педагогічна та медико-соціальна

Розвиток житєстійкості та строкостійкості, попередження захворювань і соціальної

дезадаптації

Третинна

Профілактика прогресуючих хворіб, відхилень поведінки та їх ускладнень

Медичне і психолого-педагогічна

Пониження частоти переходу гострих захворю- вань у критий) стани; частої» ускладнень, рецидивів

Групові або індивідуальні

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

завантажити реферат завантажити реферат

Подібні реферати з розділу "Психологія"

Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com