У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості самооцінки учнів молодших класів міської та сільської шкіл

Особливості самооцінки учнів молодших класів міської та сільської шкіл

ЗМІСТ

Стр.

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1

Теоретичні основи вивчення особливостей

самооцінки учнів молодших класів. 6

1.1. Структурно-функціональний аналіз

Я - концепції особистості. 6

1.2. Формування самооцінки учнів молодшого

шкільного віку. 19

1.3. Вплив соціальних факторів на самооцінку

учнів молодших класів. 24

РОЗДІЛ 2

Експериментальні дослідження особливості

самооцінки учнів сільської та міської шкіл. 31

2.1. Вивчення образу Я та самооцінки

молодших школярів. 31

2.2. Психолого-педагогічні кореляти самооцінки

молодших школярів та їх соціометричного

статусу. 42

ВИСНОВКИ 51

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53

ДОДАТКИ 56

ВСТУП

Молодший шкільний вік - особливий період в житті дитини. Його ще називають вершиною дитинства. З приходом дитини до школи відбувається перебудова всієї системи відносин дитини до дійсності. Дитина зберігає багато дитячих якостей - легковажність, безпосередність, погляд на дорослого «знизу вверх».Але в цей період у дитини з’являється інша логіка мислення. Навчання для неї - значуща діяльність. В школі вона здобуває не лише знання і вміння, але й певний соціальний статус. Змінюються інтереси, цінності, життєвий устрій дитини. А на якій стадії розвитку знаходиться самосвідомість дитини, що переступає шкільний поріг ?

Самосвідомість - не первинна даль, а продукт розвитку.

У дитини 7- річного віку виникає усвідомлення можливості власних дій, вона починає розуміти, що не все може (початок самооцінки). Молодший школяр усвідомлює свої особисті якості (добрий, уважний, слухняний, чесний тощо). Перш за все діти усвідомлюють ті якості і особливості поведінки, які найчастіше оцінюють навколишні. Саме в цей період виникає внутрішня, особистісна свідомість, починає формуватися Я - концепція маленької людини.

Дитина відкриває для себе нові соціальні позиції - позиції школяра, пов’язаної з виконанням високо оцінюваної дорослими навчальної роботи. Народжується соціальне Я дитини. З’являється нова сфера відносин - «дитина-вчитель», яка починає впливати на відносини дитини з батьками та товаришами. Навчальна успішність стає чи не головним критерієм оцінювання особистості школяра. Разом з оцінкою вчителя та батьківським ставленням, навчальна успішність є

вагомим чинником формування самооцінки школяра та його соціального статусу.

Не дивлячись на велику кількість теоретичних і експериментальних досліджень, значні питання проблеми самооцінки учнів молодших класів потребують подальшого дослідження і уточнення. Зважаючи на високу актуальність даної проблеми темою дипломної роботи вибрано «Особливості самооцінки учнів молодших класів міської та сільської шкіл».

Об’єктом нашого дослідження був процес формування самооцінки в учнів молодшого шкільного віку.

Предметом дослідження виступили показники рівня самооцінки (особливості самооцінки).

Мета роботи: визначення особливостей самооцінки в учнів молодших класів.

Реалізація даної мети можлива за умови розв’язання таких дослідницьких завдань:

1. Провести структурно-функціональний аналіз Я - концепції молодшого школяра.

2. Визначити особливості самооцінки в учнів молодшого шкільного віку.

3. Простежити зв’язок самооцінки та навчальної успішності, а також самооцінки та соціометричного статусу учнів (психолого-педагогічні корелятори).

Гіпотеза: Я - концепція особистості молодшого школяра характеризується різним рівнем гармонійності і когнітивно афективних складових.Самооцінка учнів, як один із психологічних вимірів Я - концепція, характеризується такими особливостями:

n висока самооцінка;

n недостатня міра критичності самооцінки;

n концептуальний образ самого себе, в якому переважаю

4

ть особистісні якості учня як суб’єкта навчання;

n значна залежність самооцінки від педагогічних, показників навчальної успішності та соціометричного статусу учня,

n залежність самооцінки від словесної оцінки вчителя, батьків, дорослих.

У дослідженні використовувалися такі методи і методики: шкальні самооцінні техніки, опитувальники рівня самокритичності, соціометрія. Удослідженні використовувалися стандартизовані й нестандартизовані діагностичні процедури. Основними методами обробки та інтерпритації даних були контент-аналіз та кореляційний аналіз.

Базовими до експериментального дослідження було вибрано 1-й, 2-й, 3-й класи Микитинецької ЗОШ ІІ ступеня Косівського району Івано-Франківської області ( N = 40 чол.) і три учителі-класоводи та 1-й, 2-й, 3-й класи ЗОШ №18 м.Івано-Франківська і три вчителі-класоводи.

Етапи дослідження:

1. Підготовчий, теоретичний (складання програми дослідження, опрацювання літератури, підбір діагностичних методик);

2. Експериментальний (проведення дослідження, обробка та інтерпретація результатів);

3. Узагальнюючий (підведення підсумків роботи, формулювання висновків).

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи вивчення особистостей самооцінки учнів молодших класів

1.1. Структурно-функціональний аналіз Я-концепції особистості.

Найбільш складним утворенням самосвідомості, яке поєднує в собі гностичні і ціннісні компоненти, є Я-концепція людини. Вона включає і психологічний автопортрет, і усвідомлення морального змісту свого життя.

Я-концепція - не сукупність фрагментальних образів Я особистості і оцінок його окремих сторін, а цілісна система поглядів на себе, як на суб’єкта власної життєдіяльності. Я-концепція - динамічна система уявлень людини про себе, в яку входить усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних і інших якостей, а також самооцінка й суб’єктивне сприймання зовнішніх факторів [1, c.32]. Я-концепція виникає у людини в процесі соціальної взаємодії, як неминучий і завжди унікальний результат психічного розвитку, як відносно стійкий, і в той же час підданий внутрішнім змінам і коливанням, психічний здобуток.

Американський філософ і психолог У.Дженс ще на зорі становлення психологічної науки охарактеризував основну психоструктуру людського Я в його соціальних, матеріальних та духовних вимірах.

Як наукове поняття Я-концепція ввійшла в спеціальну літературу порівняно недавно. Цікавість до цієї теми була послаблена через панування в науці біхевіористичної традиції. Однак в 50-х роках

нашого століття увага до вивчення людського Я зросла. Ця проблема стала центральною в гуманістичному напрямі психології,

основоположниками якого були А.Маслоу, К.Роджерс, А.Комбс та інші. Їх ідеї відрізнялися від біхевіоризму та фрейдизму; людську поведінку гуманісти розглядали як зовнішній вплив їх внутрішнього світу, основні причини поведінки - у властивих людям емоціях, ставленнях, переконаннях, цінностях, надіях, сприйняттях і прагненнях. Але ця теорія не була підкріплена фактами, які визначають суспільне життя людини.

Теорія формування Я-концепції, запропонована Е.Еріксоном, розкриває процес становлення самосвідомості в індивідуально-психологічному, але не в особистісному плані.

В літературі, присвяченій Я-концепції, є два розгорнуті визначення:

К.Роджерс (1951): Я-концепція складається з уявлень про власні характеристики і здібності індивіда, уявлень про можливості його взаємодії з іншими людьми та з оточуючим світом, ціннісних уявлень, пов’язаних з об’єктами чи діями і уявлень про мету чи ідеї, які можуть мати позитивну чи негативну спрямованість.

Р.Стейнс (1954): Я-концепція - система уявлень образів і оцінок, що відносяться до самого індивіда. Вона включає оцінні судження, які виникають в результаті реакції індивіда на самого себе, а також уявлення про те, як він виглядає в очах інших людей; на основі останніх і формуються уявлення про те, яким хотів би бути і як повинен поводитись індивід.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

завантажити реферат завантажити реферат

Подібні реферати з розділу "Психологія"

Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com