У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Імідж України і Росії в умовах політичних змін

Імідж України і Росії в умовах політичних змін

Узагальнюються результати дослідження змін іміджу України і Росії в уявленнях українських студентів, яке проводилося за допомогою методів контент-аналізу та бесіди у 2004 та 2005 роках. Проаналізовано структурні та змістові зміни іміджу держави, які сталися під впливом політичної кризи в Україні. Всупереч думці, ніби, раз виникнувши, іміджі не змінюються, встановлено, що в іміджелогічному просторі країн у респондентів за час „помаранчевої революції” зміни відбулися. В іміджі України змінилася інтегрована оцінка і посилилася значимість-близькість. В іміджі Росії найпомітнішими виявилися зміни в оцінці показників її статусу.

До політичного лексикону поняття „імідж” увійшло на початку 1960-х років у зв’язку з характеристикою публічної діяльності кандидата, зверненої до виборців. У політологів „імідж” – це образ, який цілеспрямовано створюється і наділяє політичний об’єкт (особу, організацію, країну тощо) додатковими соціальними і політичними цінностями, що сприяє його більш емоційному сприйняттю [2, с. 78]. В соціальній психології під іміджем розуміють „стереотипізований образ конкретного об’єкта, який існує у масовій свідомості” [4, с. 122; 6, с. 252].

Різні потрактування поняття „імідж” пояснюються не лише тим, що цей феномен досліджують різні науки, але й тим, що закономірності його формування, структурні особливості, фактори та умови функціонування повністю ще не вивчені.

Внаслідок різного розуміння характеру формування іміджу, в одних дослідженнях його визначають як такий, що цілеспрямовано формується, а в інших – як такий, що вже існує, склався стихійно [3, с. 230].

У цій розвідці ставимо завдання простежити структурні та змістові зміни іміджу держави, які відбуваються під впливом політичної кризи. Всупереч уявленню, що, раз виникнувши, імідж не змінюється, ми вважаємо, що імідж держави за певних умов зазнає змін.

Вірогідно, уявлення про незмінюваність іміджів держав і політиків склалося завдяки дослідженням у відносно стабільних соціально-політичних умовах. Однак в умовах політичного конфлікту зміни у змісті та структурі іміджу все ж відбуваються. Для цього потрібен сукупний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на іміджеспоживачів. Найвпливовішими для формування іміджу держави є зовнішні фактори, які визначають її соціально-економічний і політичний стан. Внутрішніми факторами, які обумовлюють зміну усталеного образу, мабуть, є психічні стани громадян, зокрема, такі, як підвищена тривожність та висока психологічна чутливість.

Значну роль у формуванні іміджу відіграють засоби масової інформації. Оцінка їх ролі в цьому процесі неоднозначна. Р. Мнацаканян, наприклад, вважає, що факти, інтерпретації та образи, які задають ЗМІ, заважають суспільству створювати власну думку про об’єкт [5, c. 87]. Ми не можемо повністю приєднатися до такої думки, бо політична система відношень потребує цілеспрямованого інформаційного впливу на уявлення громадян. ЗМІ виконують функції ідеологічного і політичного впливу, а вони необхідні для підтримки спільності, інформування населення, а також освіти і розваг.

Крім того, окремому громадянинові, який живе в сучасному світі, випрацювати самостійну думку про такий політичний об’єкт, як держава, непросто. Труднощі обумовлюються різноманітністю життя в країні, складністю внутрідержавних та міждержавних відносин. Телебачення, радіо, преса, Internet можуть задавати тон у цьому процесі і досить потужно впливати на масову свідомість. Приклад – інформаційні війни, хоча їхня дія і має певні обмеження.

З 1991 по 1998 рік на територіях України і Росії велися інформаційні війни, які, за висловом Г. Почепцова, стали прикметою активного політичного протистояння [8, с. 483].

Інформаційні війни являють собою комунікативні технології впливу на масову свідомість з короткотривалими і довготривалими цілями [8, с. 20]. Вони характеризуються комунікативним резонансом та війною іміджів.

В Україні цілі цих війн детермінувалися потребами країни в активізації національних почуттів у етнічних українців, у виробленні національної ідентифікації та згуртуванні нації шляхом протиставлення специфіки життєдіяльності і світосприйняття українців, особливостей українського характеру і ментальності українців, специфіці життя в Росії та ментальності росіян.

Особлива роль у реалізації цілей інформаційних війн належить засобам масової комунікації, оскільки саме за їх допомогою створюються і поширюються необхідні іміджі.

В Україні психологічний вплив ЗМІ у період ведення інформаційних війн був досить помітним, він призвів до зниження почуття ідентифікації її населення як східних слов’ян. У середині 1990-х років це проявлялося у певному ускладненні стосунків між росіянами та українцями, у загостреному реагуванні українських росіян на запровадження української мови як єдиної державної. У цей же період спостерігалося посилення етноцентричних тенденцій, які, поряд з реалізацією потреби самозбереження української нації, призвели до активізації національних стереотипів і стали серйозною перешкодою у встановленні не тільки міжособистісних, але й ділових стосунків.

Посилення дії стереотипів, з одного боку, та вплив інформаційних війн, з іншого, позначилися на зниженні сили ідентифікації росіян, які проживають в Україні, зі своєю етнічною батьківщиною та в модифікації образу Росії.

Неадекватні зміни у колективних уявленнях вельми небезпечні, оскільки безвідповідальне маніпулювання іміджами та підміна звичних національних міфів і образів, які відповідають архетипам, що вироблялися багатовіковим досвідом народу, може призвести до руйнування основи психологічного єднання слов’ян. Вони ведуть до зміни структури і функцій шарів психіки людини, пов’язаних з колективним несвідомим. Різкі зміни колективних уявлень змінюють характер відносин і поведінку громадян і далеко не небезпечні для виживання країни, в якій практикується така маніпуляція свідомістю.

Крім того, негативні риси в іміджах Росії та України, які активно нав’язують ЗМІ, знижують престиж їх як держав на світовій політичній арені, викликають упередження проти представників ділових кіл, туристів та мігрантів з наших країн, ускладнюють встановлення політичних, культурних, економічних та інших стосунків.

Для того, щоб ефективно будувати міждержавні та внутрідержавні відносини, нашим політикам необхідний адекватний орієнтир у психологічній специфіці українців і росіян і розуміння того, що вони думають одне про одного, як сприймають свою країну і країну-сусіда. Потрібен моніторинг динаміки сприйняття іміджів України і Росії, оскільки імідж країни, який створюють засоби масової інформації, не ідентичний образові держави, який формується у громадян.

У президентській програмі „Україна – 2010” є розділ про розвиток інформаційних ресурсів. Там пропонується формування позитивного іміджу держави у ЗМІ, поширення у світовому інформаційному просторі національних ідей, образів та символів, які б ефективно репрезентували Україну [1, с. 33; 8, с. 202 – 203]. Сприйняття ж такого іміджу залежить не тільки від добробуту громадян, але й від їх психологічних особливостей, а також від політичної ситуації в країні.

Проаналізуємо результати дослідження, проведеного нами за допомогою методів контент-аналізу та бесіди.

Предметом дослідження стали зміни іміджів України і Росії в уявленнях молоді з центрально-українського регіону, що відбулися під впливом виборів Президента і політичної кризи, які викликали „помаранчеву революцію”. У дослідженні взяли участь студенти психолого-педагогічного, філологічного і мистецького факультетів Кіровоградського педагогічного університету. За національним складом респонденти у переважній більшості були українцями і росіянами.

Ми просили студентів схарактеризувати Україну і Росію, відповідаючи на запитання: „Як ви уявляєте сучасну Україну? Який її образ у вас склався, яка вона?”, „Як ви уявляєте сучасну Росію? Який її образ у вас склався, яка вона?”

Дослідження мало два основні етапи. Перший – кінець травня – початок червня 2004 року, другий – кінець квітня 2005 року. Проміжним етапом вважаємо дослідження, проведене наприкінці листопада – початку грудня 2004 року, у період виборчої кампанії та „помаранчевої революції”.

[1] 2 3 4 5

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com