У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Класифікація рекреаційної діяльності за напрямками

Класифікація рекреаційної діяльності за напрямками

ПЛАН

1. Соціальний туризм

2. Молодіжний і дитячий туризм

3. Сільський (зелений) туризм

4. Оздоровчо-спортивний туризм

Список використаної літератури

Класифікувати рекреаційну діяльність можна за різними ознаками: за територіальними (внутрішній та виїзний), за динамікою проведення (спортивний, класичний, естрім) тощо.

За видами діяльності переважно виділяють наступні види рекреаційної діяльності:

· Соціальний туризм

Важливою складовою туристської діяльності в Україні є соціальний туризм. Це організація змістовного оздоровлення та відпочинку широ­ких верств населення за найнижчими доступними цінами, зорієнтова­ними лише на потреби відновлення матеріальної бази.

Упродовж останніх років розвитком соціального туризму опікують­ся чимало структур, об'єднань, підприємств і організацій різних форм власності та відомчого підпорядкування. Однак найповніше і найефек­тивніше соціальний туризм знаходить свій прояв у межах профспілко­вої системи, більшість підприємств і організацій якої входять до закри­того акціонерного товариства з туризму та екскурсій «Укрпрофтур».

ЗАТ «Укрпрофтур» є найбільшим в Україні туристичним об'єднанням. У його складі діють 77 власних туристських господарств (готелів, туристсько-оздоровчих комплексів, пансіонатів, туристських баз і табо­рів) загальною місткістю близько 20 тис. ліжко-місць; 80 бюро подоро­жей та екскурсій та інші підрозділи.

За період 1953 — 2000 pp. туристсько-екскурсійні підприємства й ор­ганізації профспілок України надали послуги більш як 115 млн туристів і 800 млн екскурсантів.

Основними напрямами діяльності підприємств ЗАТ «Укрпрофтур» на сучасному етапі є оздоровлення у власних господарствах, організація транспортних туристських подорожей по Україні, екскурсійне обслуго­вування усіх верств населення, надання автотранспортних послуг та послуг підприємств громадського харчування, а також інші види діяль­ності. Всього перелік послуг, які надає система профспілкового туризму, становить близько 30 найменувань.

З метою оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорно­бильської катастрофи, насамперед дітей, товариством реорганізовано частину туристських закладів у пансіонати з лікуванням і туристсько-оздоровчі комплекси, що поряд з активним відпочинком надають ліку­вальні послуги. Усі вони мають ліцензії Міністерства охорони здоров'я України на право надання медичних послуг. Створено лікувальну базу, укомплектовано штат медичного персоналу, підготовлено склади лікарсь­ких препаратів тощо. Для оздоровлення дітей широко використову­ються мінеральні води, рослинні препарати, екологічно чисті продук­ти харчування, розроблено оздоровчі пішохідні маршрути. Всього в системі ЗАТ «Укрпрофтур» нині діє понад 20 лікувально-оздоровчих закладів. За період 1993 — 2000 pp. у туристських підприємствах проф­спілок оздоровлено понад 500 тис. осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Путівки на оздоровлення в пансіонатах і оздоровчих комплексах профспілкового туризму найдешевші серед закладів такого профілю інших відомств, що визначені постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 5 серпня 1997 р. № 835 як заклади лікування та відпочинку дітей.

· Молодіжний і дитячий туризм

Майбутнє кожної держави — це її підростаюче покоління. Діти й підлітки становлять 21,5 %, або близько 11 млн чол., загальної кількості населення України. Виходячи з цього, постає потреба вироблення сис­темного підходу до проведення молодіжної політики, сприяння духов­ному й фізичному розвитку підростаючого покоління, виховання у ньо­го почуття громадської свідомості та патріотизму.

Державна туристична адміністрація України, інші міністерства та відомства реалізують державну молодіжну політику в контексті вико­нання загальнодержавної програми «Молодь України».

Значна увага приділяється оздоровленню та відпочинку цієї кате­горії населення країни. Так, упродовж 2000 р. в різних типах оздоров­чих закладів усіх форм власності відпочивали понад 3 млн дітей і підлітків, близько 40 тис. школярів і студентів здійснювали туристські подорожі за кордон. Крім того, екскурсійні послуги надано 3,5 млн дітей та підлітків.

Серед туристських підприємств, які спеціалізуються на молодіжно­му туризмі, найбільшим залишається AT «Супутник-Україна». Незва­жаючи на те що система ринкових відносин зруйнувала монополію «Супутника» на цей вид туризму, він є одним з провідних у цій сфері. У системі «Супутника» близько 40 підрозділів, які працюють в усіх регіонах країни, укомплектовані професійними кадрами і мають власну матеріальну базу: у Києві — готель «Мир», у Луганську — «Дружба», в Одесі — «Юність», туристські комплекси в Запорізькій та Черкаській областях, молодіжний центр «Верховина» в Закарпатській області, влас­ний автобусний парк. AT «Супутник-Україна» має всі можливості для якісного обслуговування дітей та молоді на туристських маршрутах України і відпочинку та оздоровлення молоді за кордоном. З цією • метою підготовлено низку спеціалізованих програм, наприклад «Пре­зидентський клас», «Т. Г. Шевченко — великий син українського народу», пізнавальні екскурсійні програми в Києві та в усіх обласних центрах України.

Водночас матеріальна база, що перебуває під юрисдикцією різних міністерств і відомств, не використовується в повному обсязі, а цільові кошти зі спеціалізованих джерел фінансування, які виділяються з дер­жавного бюджету для відпочинку та оздоровлення дітей і молоді, не завжди використовуються за призначенням. Ринкові відносини витісни­ли екскурсійні програми для школярів та студентів. Тури по Дніпру стали доступними хіба що для іноземців.

У зв'язку з цим конче потрібні координація діяльності всіх міністерств і відомств, проведення протекціоністської (передусім фінансової) полі­тики з боку держави. Це насамперед упровадження спеціалізованих навчальних туристських програм залежно від вікових та освітніх особ­ливостей дітей і молоді, виконання програми оздоровлення та фізичного загартування підростаючого покоління.

· Сільський (зелений) туризм

Сільський (зелений) туризм, або агротуризм, є одним з видів еколо­гічного туризму, який останнім часом набуває поширення і продовжує активно розвиватися в багатьох європейських країнах. Не є винятком і Україна. Характерно, що в розвинених країнах світу такий вид відпо­чинку користується попитом не лише у людей середнього достатку, а й у заможної частини населення. Адже агротуризм дає можливість міським жителям відпочити в сільській місцевості на природі, позбутися стресів, відвідати місцеві пам'ятки, ознайомитися з побутом сучасних сільських мешканців та народними традиціями, які вони зберігають, а за бажан­ня — взяти участь у сільськогосподарських роботах.

Цей вид туризму, сприяючи розвитку малого бізнесу в аграрних ре­гіонах, дає можливість міським мешканцям активно відпочивати в при­ватних сільських господарствах, а сільським господарям поліпшити своє фінансове становище. За агротуризмом в Україні велике май­бутнє.

Яскравою ілюстрацією може бути 3-річний досвід становлення сільсько­го туризму на Жовківщині, зокрема на Жовківському Розточчі. У 70 — 80-х pp. це була в основному база відпочинку. Як і в інших рекреацій­них районах, у цей період сільські жителі реалізували відпочиваючим домашні продукти і дари лісу. Разом з тим у 90-ті pp. інтерес до цього регіону зростає з погляду релігійного (Крехівський монастир), еколо­гічного (заповідник і національний парк) та міжнародного (близькість до Польщі) туризму. Саме на цей період припадає занепад рекреацій­них баз на Розточчі. Тому ініціатива громадських організацій і місце­вих органів щодо розвитку осередків сільського туризму виявилась досить актуальною. Було створено Жовківський осередок туризму з п'ятьма базовими пунктами (Жовква і чотири розтоцьких села). На початок 2000 р. він налічував 20 сільських садиб, що могли одночасно обслуговувати до 90—100 чол. Обов'язковим елементом розвитку сільського туризму на Жовківщині були заняття й тренінги з організа­торами туризму та власниками садиб. У 1999 р. впродовж першого туристського сезону було прийнято 45 осіб з різних регіонів України, в тому числі учасників Всеукраїнського семінару з сільського туризму (травень 1999, Жовква). Окремі акції організовувались для туристських груп гостей з Польщі й Канади — сільські фестини. Відроджуються запрошення шкільних груп з різних регіонів України для ознайомлення з природою, історією та культурою цього краю.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com